logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANONYM (15. stol.)

Protož, drahá svatá obci česká

Protož, drahá svatá obci česká, povstaň do šiku s naší hlavou Mistrem Husem a Mistrem Jeronymem, naším vůdcem, a kdo chce býti Kristův, připoj se k nám. Každý se opaš mečem a bratr nešetři bratra, otec syna, (aniž) syn otce a bližní bližního, nýbrž vražděme je všechny do jednoho po druhém, abychom se zbavili německých kacířů, kramářů, lichvářů i takového duchovenstva s jeho pomocníky. A tak plňmež drahý příkaz boží podle slov sv. Pavla: "Lakota jest modla modlářství, a uctívač model". Tak máme vražditi, abychom si ruce učinili svatými v prokleté krvi, jak nám toho dává příklad Mojžíš ve svých knihách; neboť co je psáno, je psáno k našemu předobrazu.

Závěr protiněmeckého a podle jeho českého editora Františka Michálka Bartoše z roku 1931 (v Reformačním sborníku tehdy otiskl celý středověký německý originál i překlad jeho závěrečných slov, který tu používáme) i "protihusitského" pamfletu (jde totiž podle připojeného výkladu o parodii), údajně pocházejícího ještě z doby před vypuknutím revoluce (Bartoš prosazuje a dokazuje ze souvislostí samého textu letopočet 1412), navozuje už osudné rozdvojení země, jak se s ním pak máme setkávat až do našich časů. Přitom pochází z téhož času tedy jako mariánská píseň o "hvězdě ranní", která uvádí celý Kohoutí kříž, je pak součástí rukopisného fondu téhož jihočeského kláštera vyšebrodského jako Hohenfurther Liederbuch (Vyšebrodský zpěvník). Když nyní ve sborníku o středověké německé literatuře v Čechách (Deutsche Literatur des Mittelalters in Böhmen und über Böhmen) ze stejnojmenného mezinárodního sympozia v Českých Budějovicích (konalo se 8.-11. září 1999, kniha sama vyšla péčí Dominique Fliegler a Václava Boka v roce 2001 v Edition Praesens ve Vídni) obrací Franz-Josef Schweitzer z Düsseldorfu svou statí Ein deutscher Text der Zisterzienserabtei Vyšší Brod/Hohenfurt aus der Zeit des "hussitische Thermidor" k němu novým jeho otištěním a srovnáním s podobnými dobovými texty opět zostřenou pozornost a už samým titulem (pojem thermidor tu má označovat čas rozkolu mezi tábority a adamity v roce 1421) klade jeho vznik do doby revoluce samé a snímá z něj tak i samotný charakter parodie, nijak to neumenšuje vnitřní souvislost českého kontextu, pro naše téma věc naprosto zásadní. Krvavý zápas, teror bratra proti bratru, syna proti otci a souseda proti sousedu (v německém originále 'nachtbaur dez nachtbauren', což Bartoš tlumočí asi správně 'bližní bližního') často vedený přitom ve jménu nejvyšších hodnot náboženských i národních, nás má v tom smyslu provázet od středověku dodnes. Má nás, byť psán starou němčinou takto...
(originál textu naší úvodní ukázky):

Dar vmb, liebew heyligew Gemain in pehaim, Stee wir zw hauffen mit vnserm hawpp Maister Ganus (Bartoš přepisuje Ganns/!/, zatímco Schweitzer upozorňuje v poznámce, že v jiném místě celého textu je označena táž osoba jako Sälig maister huss!)!) vnd Maister Jeronim, vnserm fuerär, vnd wer do well sein christi, der naig sich czu vns! Ein igleicher guert sein swert auf sein hüff, vnd prueder schon nicht dez pruders, vnd der vatter nicht dez Suns, vnd der sun nicht des vatters, vnd nachtpaur nicht dez nachtpauren. Besundert mordet sew all nach ein ander auf daz, daz wir der dewczschen checzzer der chauf lewt, wüchrär, dy geytig priesterschaft mit iren helfernn, von diser welt ab tün mügen! Vnd also erfüll wir daz lieb gepot gocz, nach den warten dez heyligen pauli: 'dy geittichait ist ein abgöttrey!' (Nový zákon - Ko 3,5: 'Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou'. - zde citován německy jen závěr věty z Listu koloským) Der abgot vnd dy an pitter der abgötterey sol man morden, also daz wir vnser hend heylig machen in dem verfluchten pluet. Alz vns daz wol moyses in seinem püchern ein peyspil geit, wenn waz do geschriben ist, daz ist vns zw einem pytzaichen heschriben.

... i nadále svým krutým poselstvím a svědectvím především varovat. Neboť "wenn was da geschrieben ist, das ist uns zu einem Bildzeichen geschrieben" - "co je psáno, je psáno k našemu předobrazu"!

- - - - -
Vyšší Brod

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Obálka sborníku (2001), v němž byl text znovu otištěn (Ed. Praesens, Vídeň)
Boj husitů z křižáky z Jenského kodexu, předaného roku 1951 východoněmeckou vládou komunistickému Československu, zachycuje na korouhvi s kalichem heslo "Pravda vítězí"
Kresba husitských bojovníků, ozbrojených sudlicemi, cepy, kušemi, meči a pavézami v rukopisu Starého zákona z let 1430-1440, který uchovává Národní knihovna v Praze pod sig. XVII.A.34, fol. 115 rb

zobrazit všechny přílohy

TOPlist