logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

INGO HANS

Úvodní slovo ke kalendáři německých Šumavanů na rok 2004

Tento kalendář vychází v roce, kterým začíná vstupem Česka do Evropské unie nová epocha.
Dnem 1. května 2004 zasednou do lavic Evropského parlamentu čeští poslanci jako jeho plnoprávní členové. Podle abecedního zasedacího pořádku bude tam teď mít pan Pospíšil své místo vedle spolkového předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení (v originále SL, tj. Sudetendeutsche Landsmannschaft) a evropského poslance Bernda Posselta. Nebylo by to snad třeba dále komentovat, kdyby to s sebou nepřinášelo jako "dárek" při vstupu do "evropského domu" ony Benešovy dekrety z roku 1945, odporující lidským právům i zásadám mezinárodního práva, stvrzující vyvlastnění i vyhnání sudetských Němců, jakož i zákon č. 115 o amnestii za zločiny spáchané na Němcích od konce války ke dni jeho vydání 8. květba 1946, který nejenže zbavuje pachatele dokonaných vražd a bestialit trestní odpovědnosti, nýbrž kvalifikuje jejich činy jako "zákonu neodporující".
Tyto diskriminační akty, opovrhující veškerou lidskostí, považuje Česká republika i dnes za součást svého právního řádu, ba byly v dubnu 2002 výslovně potvrzeny, 57 let po skončení války, jednohlasným usnesením parlamentu.
Souhlas Evropského parlamentu se vstupem Česka do Evropské unie není při současném zneuznávání sudetoněmeckého problému jen ztracenou příležitostí jeho opravdu civilizovaného řešení (v originále "vertane Chance eines zivilisatorischen Fortschritts" - pozn. překl.), nýbrž dlouhodobě do budoucna ohrožuje právní kulturu Evropské unie samotné.
Jsem si přirozeně vědom toho, že žijeme v Evropě, která nemůže být utvářena protičesky (v originále "das nicht gegen die Tschechen gestaltet werden kann" - pozn. překl.). Už na základě humanistických zásad a převládajících principů evropské vzájemné slušnosti a porozumění je žádoucí dobré společné soužití. Žijeme však rovněž v Evropě, která nemůže být utvářena proti naší sudetoněmecké národní skupině (v originále "gegen unsere sudetendeutsche Volksgruppe" - pozn. překl.). Snahy o dorozumění, které nestaví na základech historické pravdy a práva, zpovrchní v sentimentální gesta, v navyklé rituály, v pošetilost či v intoleranci. Právě proto je třeba obrátit se na český národ a na české politiky s výzvou, aby se konečně distancovali od nacionalistického bezpráví, jehož jsou Benešovy dekrety výrazem, jakož i od všeho, co s tím souvisí. Poté, co se tak stane, můžeme se stát českému národu v Evropské unii cenným partnerem. Tváří v tvář hrůzám dvacátého století nabízejí totiž předchozí dějinné, kulturní a hospodářské aspekty soužití obou našich národů na území středověké říše a následné podunajské monarchie jakýsi kdysi už existující model onoho toužebně očekávaného evropského domu.


Böhmerwäldler Jahrbuch 2004, s. 20-21

Narodil se za války 5. prosince 1943, tedy "na Mikuláše" v Českém Krumlově v učitelské rodině Ericha a Marthy Hansových, kteří ostatně oba figurují už na stránkách souboru Kohoutí kříž také. Už v osmi letech byl členem různých uskupení v rámci po válce ve Spolkové republice Německo obnoveného sdružení Deutscher Böhmerwaldbund i jiných krajanských spolků vyhnanců ze Šumavy. Po mnoho let vedl pak ve Stuttgartu organizaci šumavské mládeže Böhmerwaldjugend, posléze i pro celou spolkovou zemi Bádensko-Württembersko a Spolkovou republiku vůbec. Roku 1980 byl zvolen zastupujícím předsedou DBB a od roku 1988 dodnes působí jako jeho předseda. Ve spolkovém shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení mu bylo svěřeno zastoupení "domovského kruhu Krumlov" (Heimatkreis Krummau). Organizoval nespočetné semináře a setkání mladých z Böhmerwaldjugend, zasloužil se i o vydání mnoha publikací, na předním místě pamětní knihy o rodném Krumlově. V měsíčníku Hoam! redigoval nejprve jeho přílohu pro mládež Der Wanderstecken (Poutnická hůl), později část věnovanou spolkovým a rodinným informacím pro krajany. I v politicky vypjatých situacích se mu podařilo udržet jednotnou existenci DBB (organizace, založená původně roku 1884 v Českých Budějovicích, má i své internetové stránky) a zastupovat ji jasnými postoji navenek. Podstatnou měrou se zasloužil o navázání partnerských vztahů města Pasova s Budějovicemi, odkud ostatně pocházel jeho vlastní dědeček, otec Ericha Hanse. S Ingo Hansem se setkáváme při všech významných akcích na obou stranách brzy už spíše pomyslné hranice, dělící ten nádherný lesní hřeben, v budoucnu bohdá společný nejen všem, kdo se cítí být odsud. Jistě i za zásluhu o to, že tomu tak v novém století opravdu má být, byl věrnému Šumavanovi udělen roku 2001 Spolkový záslužný kříž se stuhou.

- - - - -
* Český Krumlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

S dárkem k narozeninám: keramik Willi Fischer zachytil Krumlov shora
V šumavském kroji zleva po boku otcově, který hovoří roku 1982 před Adolf-Webinger-Haus v Lackenhäuser pod Třístoličníkem
Vedle Franze Neubauera (třetí zprava) přihlíží 22. října 1989, jak se prelát Johannes Barth ujal
vysvěcení památníku Adalberta Stiftera na náměstí Böhmerwaldplatz v bavorském Mnichově
Při projevu v pasovské Nibelunghalle za spolkového setkání DBB
(Deutscher Böhmerwaldbund) v Pasově roku 2001

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist