logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HUBERT IRSIGLER

Psalm 73


/Ein Psalm Asaphs./
Lauter Güte ist Gott für Israel,
für alle Menschen mit reinem Herzen.
Ich aber - fast wären meinen Füße gestrauchelt,
beinahe wäre ich gefallen.
Denn ich habe mich über die Prahler ereifert,
als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging.
Sie leiden ja keine Qualen,
ihr Leib ist gesund und wohlgenährt.
Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen,
sind nicht geplagt wie anderen Menschen.

Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck,
wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat.
Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett,
ihr Herz läuft über von bösen Plänen.
Sie höhnen, und was sie sagen, ist schlecht;
sie sind falsch und reden von oben herab.
Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf
und lassen auf Erden Iber Zunge freien Lauf.
Darum wendet sich das Volk ihnen zu
und schlürft ihre Worte in vollen Zügen.
Sie sagen: "Wie sollte Gott das merken?
Wie kann der Höchste das wissen?"
Wahrhaftig, so sind die Frevler:
Immer im Glück, häufen sie Reichtum auf Reichtum.

Also hielt ich umsonst mein Herz rein
und wusch meine Hände in Unschuld.
Und doch war ich alle Tage geplagt
und wurde jeden Morgen gezüchtigt.
Hätte ich gesagt: "Ich will reden wie sie",
dann hätte ich an deinen Kindern Verrat geübt.
Da sann ich nach, um das zu begreifen;
es war eine Qual für mich,
bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes
und begriff, wie sie enden.

Ja, du stehst sie auf schlüpfrigen Grund,
du stürzt siein Täuschung und Trug.
Sie werden plötzlich zunichte,
werden dahingerafft und nehmen ein schreckliches Ende,
wie ein Traum, der beim Erwachen verblasst,
dessen Bild man vergisst, wenn man aufsteht.

Mein Herz war verbittert,
mir bohrte der Schmerz in den Nieren;
ich war töricht und ohne Verstand,
war wie ein Stück vor dir.
Ich aber bleibe immer bei dir,
du hältst mich an meiner Rechten.
Du leitest mich nach deinem Ratschluss
und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit.
Was habe ich im Himmel außer dich?
Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde.
Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten,
Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig.
Ja, wer dir fern ist, geht zugrunde;
du vernichtest alle, die dich treulos verlassen.
Ich aber - Gott nahe zu sein ist mein Glück.
Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen.
Ich will alle deine Taten verkünden.


BibleServer

Žalm 73


/Žalm. Pro Asafa./
Jak je Bůh dobrý k Israeli,
k těm, kdo jsou čistého srdce!
Avšak moje nohy málem odbočily,
moje kroky málem sešly z cesty,
neboť jsem záviděl potřeštěncům,
když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí.
Smrt je do okovů ještě nesevřela,
jejich tělo kypí,
nevědí, co je to lidské plahočení,
nebývají postiženi jako jiní lidé.

Jejich náhrdelníkem je zpupnost,
násilnictví šatem, do něhož se halí.
Jejich oko vystupuje z tuku,
provaluje se smýšlení srdce.
Vysmívají se a mluví zlomyslně,
povýšenou řečí utiskují druhé.
Do úst nebesa si berou
jazykem prosmýčí zemi.
A lid se za nimi hrne
lokat vodu plným douškem.
Říkávají: "Což se to Bůh dozví?
Cožpak to Nejvyšší pozná?"
Ano, to jsou svévolníci:
bez starostí věčně kupí jmění.

Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce
a dlaně omýval nevinností?
Každý den se na mě sypou rány,
každé ráno bývám trestán.
Kdybych řekl: "Budu mluvit jako oni",
věrolomně bych opustil rod tvých synů.
Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat,
nesnadné se mi to zdálo.
Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží,
pochopil jsem, jaký vezmou konec.

Věru, stavíš je na kluzké cesty,
do zkázy je srazíš.
Jaký úděs náhle vzbudí,
hrůzou se obrátí vniveč do jednoho.
Jako snem po procitnutí, Panovníku,
pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš.

Když bylo mé srdce roztrpčené,
když se jitřilo mé ledví,
byl jsem tupec, nic jsem neznal,
jak dobytče jsem před tebou býval.
Já však chci být ustavičně s tebou,
uchopils mě za pravici,
povedeš mě podle svého rozhodnutí
a pak do slávy mě přijmeš.
Koho bych měl na nebesích?
A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne,
Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou.
Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.
Mně však v Boží blízkosti je dobře,
v Panovníku Hospodinu mám své útočiště,
proto vyprávím o všech tvých činech.


BibleServer

"Psalm 73 - Monolog eines Weisen: Text, Programm, Struktur" zní titul práce o 404 stranách, vyšlé v řadě "Münchener Universitätschriften: Katholisch-Theologische Fakultät" jako 20. svazek edice "Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament" roku 1984. Její autor Hubert Irsigler se narodil 26. srpna roku 1945 ve zcela dnes zaniklém Horním Přísahově (Oberschönhub) nedaleko Vyššího Brodu (Hohenfurth). Zajímavé je už to, že jeho německy psané heslo ve Wikipedii uvádí jeho rodiště jen českým místním jménem a jako rodnou zemi "Tschechoslowakische Republik". Z té země byli ovšem rok nato nejen obyvatelé Horního Přísahova, ale téměř všichni občané německé národnosti jako zrádci (malý Hubert ve věku ani ne jeden rok) vysídleni. Podle zmíněné webové stránky studoval katolické bohosloví na univerzitách v Mnichově a v Tübingen (kdysi se česky říkávalo "v Tubinkách"), v roce 1976 na mnichovské Ludwig-Maxmilianově univerzitě promoval na doktora teologie. Prací o 73. žalmu, který jako textovou ukázku v ekumenickém německém a českém překladu v plném znění citujeme, se v Mnichově roku 1983 habilitoval na docenta. Tři roky nato byl Hubert Irsigler na Otto-Friedrichově univerzitě v Bambergu jmenován řádným profesorem starozákonních věd. V roce 1998 převzal po Lotharu Ruppertovi (1933-2011) katedru starozákonní literatury a exegeze na Albert-Ludwigově univerzitě ve Freiburg im Breisgau (zal. 1457 Habsburky, jako baštu evropské filosofie ji jak známo proslavila jména Husserl a Heidegger). Vedle svých exegetických prací zveřejnil Irsigler v letech 1978-1979 i jazykový kurs biblické hebrejštiny. K 1. říjnu roku 2011 odešel na penzi, dva roky předtím sestavil ještě v renomované edici "Herders Biblische Studien" jako 56. už její svazek sborník Die Identität Israels s podtitulem Entwicklungen und Kontroversen in alttestamentlicher Zeit. Starozákonní čas... a jaký to započal rokem 1945 pro Čechy a Němce, pro jejich separátní i vzájemnou identitu před Bohem?

- - - - -
* Horní Přísahov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Repro www stránky Bibelarchiv-Vegelahn
Obálka (1978) paperbackového vydání jeho úvodu do bliblické hebraistiky z nakladatelství EOS-Verlag
Horní Přísahov a Žumberk na leteckých snímcích z let 1952 a 2011Horní Přísahov a Žumberk na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

zobrazit všechny přílohy



Dostupné zdroje v JVK:

TOPlist