logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KRUMBHOLZ

Řeč při slavnostním vysvěcení nové kaplické radnice v září roku 1844

Vysoce vážené a velectěné shromáždění (v originále: "Hochverehrliche und Wohlgeehrte Versammlung!" - pozn. překl.)!
Dílo, které počíná s Bohem a pod příznivými znameními (v originále: "mit Gott und unter günstigen Anzeichen" - pozn. překl.), dozrává a prospívá vždy k žádoucímu dokončení!
Tak i stavba tohoto přítomného domu; je šťastně dokončena!
Bylo to v dubnu uplynulého roku, kdy byl s církevním vysvěcením položen základní kámen. Započali jsme s Bohem! A Bůh nám v té chvíli dal své požehnání. Příznivá znamení se ukázala pravdivými! Před Vašimi zraky stojí dokončen, ze své ruiny rozšířen dům, kde ti, jimž je svěřena ochrana a starost o váš společenský blahobyt, péče o právo, konají podle povinnosti a svědomí svůj obtížný a vlivný úřad.
Radujeme se pospolu z dokončení tohoto obecního domu!
Tak jako je tato stavba započata a dokončena pod příznivými nebeskými znameními (v originále: "unter den günstigen Gestirnen" - pozn. překl.), stává se i mocnou výzvou vůči Vám, nejvzácnější spoluobčané, abyste si vzali k srdci, co jste dlužni tomuto domu a těm, kdo tu střeží Vaše společenské poměry; kteří se odtud snaží pěstovat soupeřivou pospolnou horlivost, poddanskou věrnost, úctu k zákonům a nezlomnou příchylnost k našemu vroucně milovanému císařskému domu.
Co jiného nyní ještě zbývá, než výraz nejvroucnějšího citu vděčnosti za každou oběť, každou podporu a pomoc, která nám byla při této stavbě poskytnuta!
Především kéž přijme Jeho Blahorodí pan guberniální rada a krajský hejtman (v originále: "und Kreischef", byl jím tehdy v letech 1837-1848 Josef Reyl - pozn. překl.) náš hluboce procítěný dík za jeho dobrotivou péči, se kterou se s neobyčejnou zálibou věnuje záležitostem našeho městyse (na město byla Kaplice povýšena až za "první republiky" roku 1935 - pozn. překl.). Vroucí dík za každou podporu stavby ze strany vlídné vrchnosti! Díky za každou oběť, za každé úsilí, které bylo od kohokoli vynaloženo pro zbudování tohoto domu!


Waldheimat, 1933, č. 9, s. 131

Vyrovnání nákladů za hostinu s vysvěcením spojenou dva roky nato

Poněvadž náklady oběda zamýšleného a uspořádaného u příležitosti slavnostního vysvěcení přestavěné radnice, resp. za všestranného souhlasu obecního a měšťanského výboru konané hostiny v částce 189 zlatých 30 krejcarů (pro alespoň nepřesné srovnání uveďme, že měsíční mzda zedníka činila 35 zlatých, při přepočtu na ceny stříbra v roce 2017 by pak cena 1 zlatky představovala asi 150 našich korun - pozn. překl.) vídeňské měny byly úředním výnosem z 27. uplynulého měsíce č. 2443 kritizovány a vytýkány, pozvala dnes místní rychta (v originále: "das Marktgericht" - pozn. překl.) dotyčné účastníky a odhalila jim zmíněnou výtku; nato tito účastníci nejen prohlásili, že jsou ochotni zapravit na ně připadající podíl nákladů, nýbrž vypočtené obnosy v hotovosti rozhodnutím zdejší rychty (v originále: "hiergerichts" - pozn. překl.) ihned složili a nato vcelku tím zapravený obnos nákladů ve výši 189 zlatých 30 krejcarů vídeňské měny byl účetně převzat do obecní pokladny (v originále: "in Gemeindkassa-Rechnungsempfang" - pozn. překl.). Poté, co je tento předmět zdá se vyrovnán, byl protokol o něm přečten a uzavřen.


I. Oberparleiter, Gedenkbuch der Stadt Kaplitz, s. 94

Ignaz Oberparleiter, i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže, si nenechal ujít citaci protokolu ze zasedání obecní rady dne 6. července 1846 ve své kaplické pamětní knize a my tak máme dochován další autorský projev zdejšího starosty (měl titul "Marktvosteher" a sebedůvěra, jak vidno, mu rozhodně nechyběla), byl ostatně vedle této své funkce i hostinským od "Zlatého kříže", jak se dodnes jmenuje hotel na náměstí čp. 43. Narodil se 12. září (v kaplické křestní matrice "Herbstmonat") roku 1785 zdejšímu měšťanu a "prvnímu kostelníkovi" ("Kirchenverwalter") Friedrichu Krumbholzovi (když ten koncem roku 1824 v 81 letech skonal, je v úmrtní matrice označen jako "Bürger und Eisenhändler", tj. obchodník železářským zbožím) a jeho ženě Marii Anně, jejíž dívčí příjmení je v matrice psáno "Walkyn" tj. bez ženské koncovky "yn/in" Walk či spíše Walko. Příjmení Krumbholz odkazuje pak na výraz "Krummholz", tj. "rozporka", "jařmo", doslova "křivé dřevo". S tvrdým čelem zdejších to možná souviselo. Franz Krumbholz zemřel 9. února 1847 (tedy ještě před správní reformou), v Kaplici čp. 43 (dnes zmíněný už hotel "Zlatý kříž") jako "Gastgeber und Marktvorsteher" v 63 letech věku na "Schlagfluss", tj. krvácení do mozku, mozkovou mrtvici. S kaplickou radnicí, která toho už tolik viděla, i s hotelem na náměstí si ho budu teď spojovat provždycky.

- - - - -
* Kaplice / † † † Kaplice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v kaplické matrice
Záznam o skonu jeho otce v tehdy jistě nezvykle vysokém věku téměř 82 let v kaplické úmrtní matrice
Záznam kaplické úmrtní matriky o jeho skonu
Snímek kaplického náměstí z věže zachycuje na staré pohlednici dům čp. 43 (hotel Zlatý kříž) druhý zprava

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist