logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF "PEPSCHL" WENZEL STUMMER

Zřizování a uskutečnění nadac

C.k. místodržitelství v Čechách
Veškerým konsistořím a okresním hejtmanstvím, magistrátům v Praze a Liberci, c.k. finanční prokuratuře a zastupitelstvu israelské obce náboženské v Praze, jakož i zastupitelstvu zemského židovstva!

    Opětné objevy, že jednání o zřízení a uskutečnění nadání nebývají prováděna s potřebnou důkladností a že takovéto spisy jednací bývají předkládány velmi často velice neúplné, což má v zápětí časté, ano i opětovné vracení k doplnění a takto ne nepatrné rozmnožení prací, jakož i průtah ve vyřizování záležitostí tohoto druhu, jsou mi podnětem, abych prohlásil, poukazuje k vynesení místodržitelskému ze dne 28. března 1881, č. 8967, sbírky normalií č. 25, v příčině projednání záležitostí zřízení nadání to, co následuje, k přesnému zachování se dle toho.
    Dle § 646 obč. zák. jsou nadání taková věnování, jimiž se ustanovují požitky z jistin, pozemků neb práv pro ústavy obecně prospěšné jako duchovní obročí, školy, nemocnice neb chudobince aneb k výživě určitých osob na všechny časy příští.
    Dle § 35. oboru působnosti politických úřadů zemských - ministerského nařízení ze dne 19. ledna 1853, zák. říš. č. 10 - náleží místodržitelství jakožto nejvyššímu nadacímu úřadu v zemi, pokud vliv téhož není obmezen výslovnými ustanoveními listů nadacích, přihlížeti k tomu, aby tyto listy nadací byly zřízeny dle zákonných předpisů, aby jmění nadační řádně vybráno, zjištěno a spravováno bylo a aby povinnosti nadační řádně byly plněny.
    Aby tudíž účel nadání svého uskutečnění došel, jest dle toho především potřebí,
    1. aby jmění, jež nadání bylo věnováno, bylo dobyto,
    2. aby toto bylo uloženo na úrok a
    3. aby ku zjištění nadání o témže sepsána byla listina, t. j. aby byl sepsán o nadání list nadací.
    K 1. Dobytí jmění věnovaného přísluší c. k. finanční prokuratuře dle § 2. odst. 4. služební instrukce pro tutéž ze dne 16. února 1855, ř. zák. č. 34.
K 2. Jakmile jmění nadační od c. k. finanční prokuratury bylo vybráno, knihovně zjištěno neb převedeno, při čemž bude nutno k tomu hleděti, že dle § 646. obč. zák. dobročinné odkazy žádány býti mohou ihned po smrti zůstavitelově, tudíž že také na základě § 995. obč. zák. zapraviti dlužno zákonné úroky ode dne úmrtí až do dne složení a že dle § 664. obč. zák. při pohledávkách věnovaných nadání dědic pohledávku i se zadrželými a dále plynoucími úroky odkazníku postoupiti má, přikročiž správa nadání k uložení jmění nadačního na úrok - aneb - bylo-li by totéž snad již před zřízením nadání hypothekárně zjištěno - k uvažování, má-li toto jmění ve svém zjištění hypothekárním býti ponecháno.
    Uložení jmění nadačního státi se může:
    a) hypothekárním zjištěním na nemovitostech,
    b) koupí dlužních úpisů státních aneb jiných cenných papírů, o nichž bylo prohlášeno zákonem, že hodí se k ukládání peněz sirotčích, aneb
    c) vkladem do spořitelny.
    Bylo-li by jmění nadační hypothekárně zjištěno již před zřízením nadání aneb má-li totéž býti hypothekárně zjištěno, budiž vyžádáno schválení místodržitelství jakožto úřadu nadacího ku ponechání, pokud se týče poskytnutí půjčky.
    K tomu cíli předloženy buďtež doklady následující:
    1. výpis z knihy pozemkové;
   2. při usedlostech s pozemky aneb při pozemcích samotných certifikát berního úřadu o pouhé roční dani pozemkové beze všech přirážek, při domech bez pozemků certifikát o nájemném z nich za posledních 6 let přiznaném a o daních za tatáž leta předepsaných se všemi přirážkami;
    3. listina, na základě kteréž jistina nadání věnovaná hypothekárně se zjišťuje, pokud se týče osnova pro listinu tuto.
    Při umístění kapitálů na nemovitostech bude záhodno za příčinou zamezení ztráty úroků, aby uložena byla nadační jistina na úrok do některé spořitelny dle regulativu zřízené zatím až do té doby, než dojde svolení k umístění.
    Byly-li nadání věnovány státní dlužní úpisy aneb cenné papíry po zákoně způsobilé k uložení peněz sirotčích aneb byly-li zakoupeny pro jmění nadační takovéto cenné papíry, budiž zařízeno vinkulování cenných papírů těchto k rukoum nadační správy jménem nadání.
    Vinkulování nechť zní na správní orgán nadání jménem nadání, tak ku příkladu: na patronátní úřad, purkmistrovský úřad, městský úřad, obecní úřad, farní úřad a pod jménem nadání mešního, chudinského, nadání N.N. atd.
    Při nadáních kostelních nechť zní vinkulum na farní a pod. úřad v N. jménem nadání N. N. pro udržování hrobky a pod. při kostele farním, filialním a pod., při nadáních mešních a na modlení na patronátní úřad v N. jménem nadání mešního na modlení N. N. za sebe a za N. N. při kostele farním, filialním a pod. v N.
    Jak koupi tak vinkulování státních dlužních úpisů, za což obé současně může býti zažádáno, obstará c. k. ministerský úřad výplatní ve Vídni a zprostředkují c. k. hlavní pokladna zemská v Praze, jakož i c. k. berničné úřady.
    Jiné cenné papíry mimo státní dlužní úpisy nutno zakoupiti na burse anebo v jiném obchodě směnečním aneb u banky, jichž vinkulování budiž vymoženo u ústavu, lterý vydal cenné papíry tyto
    Nejlépe odporučuje se nyní, pokud není ustanoveno zakladatelem nic jiného, koupě 4 % rakouské renty korunové a sluší cennému papíru tomuto dáti přednost před rentou papírovou neb stříbrnou z té příčiny, poněvadž při těchto není vyloučena konverse a neodpadají tudíž obtíže při výměně.
    Koupi listů zástavních slušelo by opatřiti jen tehdá, kdy tak zakladatel výslovně nařídil aneb v nedostatku přiměřených hypothek, má-li nastati dle vůle zakladatelovy zjištění hypothekární a sice z těch důvodů, že cena zástavních listů dle kursu jest nad pari, že slosování činí nutnou stálou evidenci, že slosování má za následek obtíže s výměnou a s novým uložením na úrok a že následkem kursovního stavu nad pari při opětné koupi takovýchto papírů cenných nastane ztráta.
    Trvalé uložení peněz nadačních ve spořitelnách dovoleno jest až k nejvyššímu obnosu 500 zl. konv. m. - 525 zl. rak. č., jinak jenom prozatímně, nedoporučuje se však co trvalý způsob uložení pro pravidelné nízké zúrokování.
    V každém případě budiž dotýčná vkladní knížka spořitelní opatřena výhradou, dovolenou dle § 14. Nejvyššího regulativu pro spořitelny ze dne 2. září 1844, sb. zák. prov. sv. 26 str. 891, totiž, že smí býti vybrán vložený obnos listinný jenom se svolením úřadu nadacího.
    K 3. Jakmile jest jmění nadační uloženo na úrok, budiž přikročeno k sepsání nadacího listu o nadání, tj. ku sestavení a vyhotovení listiny, již sepsati náleží správě a vykonavateli nadání, ve kteréžto listině nařízení zůstavitelovo v plném obsahu se uvede, jmění nadační se přesně se vykáže a v níž vykonavatel a správa nadání povinnost přesného plnění vůle zůstavitelovy na se vezmou, jakož i v této listině nutná po případě nařízení prováděcí jsou obsažena, a sice budiž dříve, než list nadací se vyhotoví, sestavena osnova listu nadacího a předložena místodržitelství ku schválení.
    Osnova listu nadacího budiž psána na půl straně archu a opatřena mimo slovosled v hořením rohu v levo kolkem 15krejcarovým.
    Přiloženy jsou tuto vzorné formuláře pro osnovy nadacích listů o nadáních mešních a jiných. Takovéto vzorné formuláře pro nadání mimo nadání mešní lze obdržeti v ohou zemských řečech v místodržitelské knihtiskárně v Praze pod číslem nakladatelským 15 d. (německé) a 15 č. (české), kus za 3 kr.
    Mimo vzorné formuláře tyto vydány budou též vzorce, jichž užití lze k vyhotovení osnov nadacích listin samých o nadáních mimo nadání mešní, za tutéž cenu v knihtiskárně místodržitelské pod číslem nakladatelským 15 A/d. (německé) a 15 A/č. (české), a z nichž po jednom výtisku rovněž přiloženo jesť.
    V příčině vzorců pro nadání mešní vydaly kdysi konsistoře nařízení a jest tudíž nutno v té příčině v pádu potřeby na tytéž se obrátiti.
    Osnovy listů nadacích buďtež místodržitelství předloženy při kostelních nadáních prostřednictvím dotýčné konsistoře, při jiných nadáních prostřednictvím c. k. finanční prokuratury a buďtež přiloženy následující doklady:
    α) listina, v níž zakladatel vyslovil dotýčnou vůli svou, v prvopisu, ověřeném opisu aneb v ověřeném výtahu, ve kterémžto posledním případě má výtah obsahovati všechna nařízení zůstavitelova, jež nadání se týkají.
    Nebylo-li možno realisovati celý obnos zůstavitelem odkázaný, poněvadž nestačila pozůstalosť k zapravení všech dluhů pozůstalostních, tudíž se odkazníci museli podrobiti srážkám, neb bylo-li ustanoveno nadání dědicem, a tudíž témuž věnované aneb vskutku připadlé jmění toliko ze závěti seznati nelze, nutno předložiti s osnovou listu nadacího mimo ověřený opis závěti ještě odevzdací listinu, vydanou o pozůstalosti, v prvopoisu aneb v ověřeném opisu, a kdyby ani z této nebylo lze seznati jmění, jehož se nadání dostalo, mimo to ověřený opis dotýčného protokolu o projednání pozůstalosti, dle okolností konečného výkazu pozůstalosti.
    β) Prohlášení těch, kdož ku správě nadání aneb ku spolupůsobení při splnění nadání byli povoláni, že přijímají za sebe i své nástupce, jakož i schválení jich představených, to jest zvláště u obecních starostů, purkmistrů aneb městských radů dotýčné usnesení obecní, u správců duchovních konsistoře, u osob stavu učitelského, sborů učitelských aneb místních školních rad c. k. zemské školní rady.
    γ) Doklady o uložení jmění nadačního a sice:
    a) při hypothekárním zjištění jmění nadačního konsens místodržitelství k umístění jmění tohoto, dotýčný dlužní úpis aneb listina postupní, jakož i výtah z pozemkových knih, vykazující již zapůjčené jmění nadační aneb aspoň dotýčný soudní výměr vkladní;
    b) při koupi cenných papírů ověřené opisy těchže, jakož i účetní doklady o jich koupi.
    Cenné papíry nebuďtež nikdy v originalu předloženy, nýbrž vždy jenom v ověřených opisech.
    Veškeré opisy mohou býti ověřeny od úřadů obecních a patronátních a nepodléhají povinnosti kolkovní.
    Teprvé po schválení osnovy listu nadacího budiž připročeno ku vyhotovení stejnopisů listu nadacího, z nichž jsou stejnopisy určené pro místodržitelství a pro okresní hejtmanství aneb magistrát kolku prosty, ostatní však nutno okolkovati každý arch kolkem 50krejcarovým způsobem tím, že se první řádek nadační listiny píše přes pole známky kolkovní.
    Při předložení stejnopisů listu nadacího místodržitelství za příčinou připojení doložky stvrzovací, kteréžto předložení státi se má při nadáních kostelních prostřednictvím dotýčné konsistoře, v jiných případech přímo, postačí, není-li v jednotlivém případě nařízeno nic jiného, přiloží-li se schválená osnova listu nadacího, jakož i podle vynesení místodržitelského ze dne 18. května 1895, č. 62.991, jednoduchý, nekolkovaný opis listu nadacího pro úřad pro vyměřování poplatků, pokud se týče pro úřad berniční.
    Bude-li k těmto pokynům pečlivě přihlíženo a dle nich přesně jednáno, zejména přísně k tomu hleděno, aby záležitosti zřízení nadání jen tenkráte se předkládaly, jsou-li doloženy přesně po rozumu těchto pokynů, docílí se nejenom zjednodušení úřadování, nýbrž bude věc ta míti za následek urychlení uskutečnění nadání, výhodu to, již nelze ani dost oceniti v zájmu těch, kteří poděleni býti mají.
    Aby však se staly pokyny tyto co možná nejvíce známými v kruzích povolaných a pokud možno majetkem obecným, odporučuje se, aby důstojné konsistoře a úřady podřízené vynesení toto vším možným způsobem oznámily kruhům povolaným a veřejnosti.
    Úřady podřízené nechť požádají k tomu cíli i denní listy za spolupůsobení a nechť uveřejní vynesení toto v úředních listech, jakož i nechť vyhlásí je při řízeních úředních.
    Vyslovuje očekávání, že úmyslům tohoto vynesení v každém směru bude učiněno zadost a způsobem tímto se přivodí co možná největší urychlení ve vyřizování záležitostí zřizování nadání, podotýkám jen ještě, že pokyny tohoto vynesení budou míti místa jen potud, pokud témže neodporují nařízení zakladatelova aneb pokud nebylo učiněno v jednotlivých případech jiné opatření.
            V Praze, dne 3. prosince 1895.
                    Za c. k. místodržitele: C. k. místodržitelský vicepraesident:

Stummer.


Ordinariátní list Budějovické diecése, 1896, č. 6, s. 21-24

To "nadac" v titulu textu není nijakým omylem, nýbrž jako všechen obsáhlý celek věrným (včetně odsazení odstavců posunem prvého řádku) a doslovným přepisem české verze (i samo diecézní periodikum vycházelo v obou "zemských" jazycích) místodržitelského "vysvětlení" (zdá se, že v originále spíše německého už s ohledem na jazykové schopnosti mluvčího), podepsaného Josefem Stummerem, dokumentuje pak skvěle c.k. byrokracii, námi zděděnou dodnes. Jen to speciální upozornění na židovské orgány v podtitulu jaksi časem vymizelo s pádem státního útvaru, který v šíleném dvacátém století ztratil zřejmě právo na svou existenci. Vnitřní pnutí v něm samém bylo jednou z příčin jeho konce. Josef (důvěrně zvaný "Pepschl") Wenzel Stummer by mohl jistě vyprávět. Narodil se 28. září "na Václava" 1834 v "šumavské" Bystřici nad Úhlavou (Bistritz) jako syn tamního správce hohenzollernského panství Augusta (Augustina) Stummera (*13. října 1789 v Petrovicích /dnes jen část městyse Štoky/, †24. prosince 1867 v Českém Krumlově), nositele Zlatého záslužného kříže s korunou, a jeho ženy Josefy, roz. Klofetzové (*1796 v Německém Brodě /dnes Havlíčkův Brod/, †28. dubna 1868 v Českém Krumlově). Maturoval 27. září 1852 na gymnáziu v Klatovech (Klattau). V letech 1853-1857 studoval práva na pražské univerzitě a od 2. srpna 1857 působil jako aktuár na okresním úřadě v Českém Krumlově (německy tehdy Krumau /Moravský Krumlov byl v němčině odlišen i bez "zemského" přívlastku svým jménem "Kromau"/), od 30. listopadu 1864 jako aktuár na okresním úřadě v Kašperských Horách (Bergreichenstein). Dne 6. května 1865 se v Českém Krumlově oženil s Marií Theresií Duschekovou (*9. září 1841 v Českém Krumlově, †22. dubna 1933 v Kadani /Kaaden/), dcerou tamního knížecího schwarzenberského lékaře Ignaze Duscheka a Josephy, roz. Maurekové z Radnic (Radnitz). Narodily se jim 3 dcery: Josefine (*1867), Maria (1871) a Valerie (1875). Od 6. srpna 1867 byl adjunktem (přísedícím) okresního úřadu v Jindřichově Hradci (Neuhaus) a od 8. srpna 1868 okresním komisařem v Českém Krumlově (bylo mu necelých 34 let), odkud se stal od srpna 1870 i poslancem zemského sněmu za Český Krumlov, Chvalšiny (Kalsching) a Horní Planou (Oberplan). Od 13. června 1873 se stal tajemníkem zemského místodržitelství v Praze a zemským školním radou. Od 13. prosince 1874 působil jako okresní hejtman v Českém Krumlově a od 13. června 1882 jako okresní hejtman v Chebu (Eger). V srpnu 1891 přesídlil do Prahy, kde za působení na zemském místodržitelství byl 25. října 1893 jmenován dvorním radou (Hofrat). Od 26. května 1894 byl ministerským radou na vídeňském ministerstvu vnitra a od 24. září téhož ještě roku zástupcem místodržícího (Vice Statthalter) pro Čechy, Moravu a Slezsko hraběte Franze z Thun-Hohensteina. Stummerův roční plat činil 7 tisíc zlatých (třeba u učitele činil roční plat 130 zlatých, přičemž v dnešním přepočtu by 1 zlatý odpovídal asi 150 korunám českým). V únoru 1896, tj. brzy po zveřejnění originálu naší textové ukázky, požádal Stummer o odchod na penzi (bylo mu necelých 62 let). V březnu 1898 byl však Franzem Thunem (od 5. března se týž stal ministerským předsedou Předlitavska) povolán do ministerstva vnitra jako sekční šéf (v té funkci vypracoval známé jazykové zásady, podle nichž dělil království české na 5 jazykových pásem, dvě jednojazyčná, dvě převážně jednojazyčná a 1 smíšené /jazykově čisté pásmo obsahovalo méně jak 10 % menšinového obyvatelstva, převážně jednojazyčné pásmo mělo 10-25 % menšinového obyvatelstva, pokud bylo obyvatel druhého jazyka více jak 25 %, jednalo se o pásmo smíšené, hranice pásem by se mohly v čase měnit v závislosti na výsledcích posledního konaného sčítání lidu - němečtí zástupci ovšem jakoukoli podobnou úpravu odmítli ze strachu před neblahým národnostním vývojem/). Dne 24. července 1898 byl jmenován skutečným tajným radou (Národní listy ze 14. října 1898 ovšem Stummerovi vytýkají, že "po pádu Badenově /o Kasimiru Felixovi Badenim viz blíže Wikipedia zjevnou věnoval péči interesům Němců; jeho vlivem stalo se, že referát o vysokém školství dostal se do rukou p. Geitlera, jenž pochází ze židovské rodiny Jeitelesů /!/" a že sám Stummer "češtiny není dokonale znalý") a na Štědrý den 24. prosince 1899 převzal na zvláštní přání Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa správu předlitavského ministerstva vnitra (s konečnou platností jmenován 27. ledna 1900 s ročním platem 10 tisíc zlatých. Nijak si mzdy neužil, kabinet Dr. Heinricha rytíře von Witteka byl už 19. ledna vystřídán vládou Ernesta von Koerbera a Stummer na jaře téhož roku 1900 po odchodu z vlády přesídlil do Chebu (dům na adrese Divadelní náměstí čp. 3 dosud stojí a sídlí v něm ordinace lékařů). Josef "Pepschl" Wenzel Stummer zemřel na už zmíněné chebské adrese 14. července roku 1903, pochován je však v Mariánských Lázních (Marienbad). Na hrobě má uvedenu i svou hodnost komtura Řádu Františka Josefa s hvězdou a rytíře Řádu železné koruny 3. třídy (ten řád byl kupodivu založen roku 1805 Napoleonem a převzatý 1816 císařem Františkem I. /do roku 1806 byl císařem Svaté říše římské/). Přece jen to byl jiný svět, jiná střední Evropa. Nějak se mi ani nechce ty země, ta města a vsi, ten lid v nich všech s dneškem porovnávat.

- - - - -
* Bystřice nad Úhlavou / Klatovy / Český Krumlov / Kašperské Hory / Kdyně / † Cheb / † † Mariánské Lázně

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v křestní matrice Bystřice nad Úhlavou
O jeho odchodu do důchodu informovaly Národní listy na první straně svého odpoledního vydání s chybou v datu narození
Nekrolog v českobudějovickém německém listu

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist