logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WALTER

Počátky měšťanské školy v Horní Plané

Horní Planá (Oberplan) je v roce 1898 městysem se 178 domy a 1900 obyvatel, má svůj farní kostel s farářem (personálním děkanem) a kooperátorem, šestitřídní obecnou školu, je sídlem c.k. okresního soudu a c.k. berního úřadu.
Roku 1898 stojí v čele c.k. ministerstva kultu a vyučování c.k. ministr Jeho Excelence Arthur hrabě von Bylandt-Rheydt (žil v letech 1854-1915, narodil se v Praze - pozn. překl.).
V čele c.k. německé zemské školní rady v Praze stojí c.k. místodržící Jeho Excelence Carl hrabě Coudenhove. Jeho zástupcem je c.k. viceprezident c.k. zemské školní rady Franz Zabusch. C.k. zemským školním inspektorem pro německé školy krumlovského školního okresu je PhDr. Theodor Tupetz (žil v letech 1852-1938 - pozn. překl.).
C.k. okresní školní rada pro školy v Horní Plané má své sídlo v Českém Krumlově (v originále "in Krumau" - pozn. překl.).

- - -

Rok 1898 je pro národy Rakouska rokem jubilejním, poněvadž náš vroucně milovaný monarcha v něm dne 2. prosince dovršuje padesátý rok svého přeslavného panování. Všude je vidět snaha dát holdy, odpovídajícími těm nejvyšším úmyslům, výmluvný výraz lásce, kterou poddaní cítí vůči svému vznešenému panovníkovi.
Tak se i hornoplánské obecní zastupitelstvo za předsednictví starosty pana Carla Gabriela (žil v letech 1846-1905 - pozn. překl.) v souhlase s přáním obyvatelstva tomu záměru přátelsky nakloněného, jednohlasně usneslo na svém zasedání dne 11. února roku 1897 z vlastních prostředků postavit a vybavit měšťanskou školu, aniž by si chtělo vyprošovat nějakou subvenci a aniž by chtělo vznášet nárok na přispění přiškolených osad.
Toto rozhodnutí obce bylo přijato s radostným souhlasem místní školní radou na jejím zasedání téhož dne 11. února 1897 a ihned byly podniknuty úvodní kroky. Místní školní inspektor, tajemník okresního výboru pan Franz Wenzl se nabídl, že chce obstarat všechny písemné práce v této záležitosti a tento svůj příslib v maximální možné míře i dodržel.
C.k. německá okresní školní rada v Českém Krumlově podpořila podanou žádost o schválení záměru zřídit chlapeckou měšťanskou školu v Horní Plané a předložilo tuto žádost ke konečnému rozhodnutí c.k. německé zemské školní radě.
C.k. zemská školní rada vyjádřila ve shodě se Zemským výborem království českého (orgán Českého zemského sněmu - pozn. překl.) svůj souhlas se zřízením chlapecké měšťanské školy v Horní Plané chlapeckou měšťanskou školu v Horní Plané výnosem z 9. prosince 1897 Z (tj. "Zahl", tedy "číslo" - pozn. překl.): 41.245.
Místní školní rada nabyla povědomosti o tom výnosem c.k. okresní školní rady z 8. ledna 1898 Z: 2702. Podle tohoto výnosu má být takto zřízená měšťanská škola otevřena na počátku školního roku 1898/1899, a sice svou I. třídou, zatímco II. třída dojde otevření na počátku školního roku 1899/1900 a III. třída na počátku školního roku 1900/1901.
Obecní zastupitelstvo ihned zvolilo stavební výbor (v originále "Bauausschluss" - pozn. překl.) pro zřízení a vybavení (v originále "für die Errichtung und Einrichtung" - pozn. překl.) školní budovy. Složen byl následujícím způsobem: Carl Gabriel jako předseda, Franz Wenzl, Laurenz Prix, Johann Pranghofer a Wenzel Zach.
Stavební výbor zvolil z většího počtu předložených plánů ten, který vyhotovil c.k. krajský inženýr Rudolf Hlouschek (byl i autorem návrhu budovy Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích z let 1902-1903 - pozn. překl.). Tento stavební plán pak provedl hornoplánský zednický mistr Franz Mayer (zřejmě otec Franze Mayera-Oberplan, samostatně zastoupeného na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.). Po dostavění budovy a dokončení jejího vnitřního vybavení došlo dne 16. prosince 1898 časně kolem sedmé hodiny ranní k její kolaudaci.
Téhož dne byla šklní budova slavnostním způsobem vysvěcena Jeho Excelencí českobudějovickým biskupem Martinem Říhou. Na toto vysvěcení navázal pak slavnostní banket.
První třída byla otevřena dne 16. září 1899 s 24 žáky.
Na výuce se v prvém školním roce podíleli ředitel Josef Walter (pisatel německého originálu těchto řádků s poznámkou o odbornosti v závorce /III. Fachgr./- pozn. překl.) a učitel měšťanské školy Franz Fischer (s poznámkou o odbornosti v závorce /I. Fachgr./- pozn. překl.). Vyučování náboženství opatřoval děkan pan Matthäus Höfferl.

- - -

Ředitel Josef Walter, narozený dne 2. března roku 1858 ve Vartenberku (v originále "zu Wartenberg", dnes Stráž pod Ralskem - pozn. překl.), okresní hejtmanství Česká Lípa (v originále "Böhm. Leipa in Böhmen" - pozn. překl.), navštěvoval vyšší reálku v Litoměřicích (v originále "die Oberealschule in Leitmeritz" - pozn. překl.) a pak jeden rok vysoké učení technické v Praze (v originále "und dann ein Jahr die techn. Hochschule in Prag" - pozn. překl.), sloužil jeden rok jako jednoroční dobrovolník (v originále "als Einjährig-Freiwilliger" - pozn. překl.), načež byl Jeho Veličenstvem jmenován poručíkem v záloze při pěším pluku č. 28 (v originále "zum Lieutenant in der Reserve im Inf. Ref. No. 28" - pozn. překl.).
Služební posty: pomocný podučitel ve Valtinově (Walten), školní okres Jablonné v Podještědí (Gabel) od 15. září 1881 do 19. srpna 1882 (280 zlatých platu), podučitel ve Valtinově od 19. srpna 1882 do 6. dubna 1883 (360 zlatých platu), podučitel měšťanské školy v Jablonném v Podještědí od 6. dubna 1883 do 11. června 1888 (450 zlatých platu), učitel měšťanské školy v Kašperských Horách (Bergreichenstein), školní okres Sušice (Schüttenhofen) od 11. června 1888 do 30. září 1890 (800 zlatých platu), učitel měšťanské školy v Českém Krumlově, školní okres Český Krumlov od 1. října 1890 do 31. srpna 1898, ředitel měšťanské školy v Horní Plané od 1. září 1898 (700 zlatých platu, 200 zlatých funkčního přídavku).


Kronika obecné a měšťanské školy v Horní Plané 1898-1919

Na stránkách školní kroniky má tento její úvodní text a vlastní životopis, psaný rukou prvého ředitele hornoplánské měšťanky, titul "Vorgeschichte der Schule". V křestní matrice jeho rodného Vartenberka se dočítáme, že se tam narodil v domě čp. 146, který dosud stojí, kde žili jeho rodiče, tj. obchodník Joachim Anton Walter, syn někdejšího obchodníka Josepha Waltera v témže domě a Anny, roz. Sluka z Českého Dubu (Böhmisch Aicha), se svou ženou Franciskou Antonií, dcerou vartenberského měšťana Ignaze Kirschnera ze zdejšího domu čp. 139 (ten už se dnes najít nedá) a jeho ženy Marie Anny, roz. Krausové z Jablonného v Podještědí. Ředitel nově zřízené měšťanské školy v Horní Plané si své funkce, do níž byl ustaven jako čtyřicátník, dlouho neužil. Zemřel tu ani ne pětačtyřicetiletý 15. února roku 1903 na zápal plic a jeho tělesné ostatky byly po dvou dnech uloženy nikoli v Horní Plané, nýbrž na tehdy deset let starý hřbitov "sanctae Mariae" v Českém Krumlově. Stal se tak Šumavanem už definitivně.

- - - - -
* Stráž pod Ralskem / Kašperské Hory / † Horní Planá / † † Český Krumlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jeho podpis na stránkách hornoplánské školní kronikyJeho podpis na stránkách hornoplánské školní kroniky
Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Stráž pod Ralskem
Rodný dům čp. 146 na náměstí ve Stráži pod Ralskem je na snímku vpravo
Takto zaznamenává hornoplánská úmrtní matrika datum a okolnosti jeho skonu

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist