logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ WITZANY

Ze šumavské školní kroniky

V prosinci tohoto školního roku (rozuměj školní rok 1928/1929 - pozn. překl.) udeřily zde obrovské mrazy a v únoru dosáhly minus 31° Celsia. Ani nejstarší zdejší obyvatelé se na takové stálé mrazy ve zdejší končině vůbec nepamatují. Výjimečné mrazy byly zaznamenány v celé republice (viz blíže Wikipedia i s informací o nejnižší naměřené teplotě v České republice ve Stecherově mlýně u Litvínovic /Leitnowitz/ 11. února 1929 v hodnotě minus 42,2° Celsia - pozn. překl.), takže se MŠO (v originále "M.f.Sch.u.V.", rozuměj Ministerstvo školství a osvěty - pozn. překl.) spatřovalo nuceno zmocnit vedení škol ve dnech 18.-28. února pozastavit školní výuku. Na zdejší škole bylo s vyučováním započato teprve 8. března poté, co i po 28. únoru nejen že panovaly dále obrovské mrazy, ale sněhem zaváté cesty byly nesjízdné a neschůdné (v originále "noch ungangbar waren" - pozn. překl.).


Kronika německé obecné školy Malšín 1922-1942

Učitel Franz Witzany, který vlastnoručně zaznamenal do kroniky německé školy v šumavském Malšíně (Malsching) svědectví o největší zimě století, se narodil v Těšínově /Tieschin/ čp. 47 dne 14. listopadu roku 1881 buquoyskému hajnému v Petříkově (Petrsin) čp. 50 Johannu Evangelistu Witzanymu (*25. prosince 1855 v Petříkově čp. 50 /v německém záznamu křestní matriky psán příjmením "Witzaný" s čárkou nad "y"!/, †10. června 1912 v Těšínově čp. 47 /tady je psán "Jan Vicány"/) a Marii, roz. Brácha (*15. prosince 1860 v Těšínově čp. 27 jako nemanželská dcera Kateřiny Bráchové, †1936 v Těšínově) 14. listopadu roku 1881, a to ve stavení čp. 47 tehdy samostatné obce Těšínov, která dnes k obci Petříkov náleží jako pouhá jeho osada. K Těšínovu jako samostatné obci kdysi náležely osady Nepomuk a Jiříkovo Údolí (Georgenthal), nesoucí v obou případech jméno po někom z hrabat Buquoyů. Dnes sice Těšínov spadá pod obec Petříkov, farností však přísluší k Jílovicím (Petříkov k farnosti Olešnice /Elexnitz/). Chlapcovi rodiče Jan Witzany a Maria Brácha, jak se píší v oddací matrice, se brali v kostele sv. Jakuba staršího v Jílovicích u Trhových Svinů 15. února 1881. Ženich je v oddací matrice uveden jako "manželský syn Matouše Witzaný-ho hraběcího hajnýho tutéž č. 50 a matky Anny rozené Spörker z Niederthalu", rozuměj z Údolí u Nových Hradů. Matka Maria je psána jako "nemanželská dcera Kateřiny Brácha dcery Jakuba Bráchy chalupníka v Těšínově a jeho manželky Rosalie rozené Zmeškal z Jílovic č. 14". Franz Witzany učil poté, co v roce 1902 absolvoval německý učitelský ústav v Českých Budějovicích (Budweis), v Terčí Vsi (Theresiendorf, dnes Pohorská Ves), v Tiché (Oppolz), v Malšíně a v Horním Dvořišti, kde byl od roku 1931 i starostou. Na učitelské štaci v Tiché ho sčítání lidu z roku 1921 zastihlo se ženou Annou (*4. března 1878 v Těšínově čp. 1 jako nemanželská dcera Marie Friedrichové a tělesného otce Zdenko Loewa, lesnického adjunkta v Nových Hradech /Gratzen/, †1962 v Linci, svatba Franze a Anny se konala 21. února 1905 v Českých Budějovicích) a synem Fritzem (*28. března 1915 v Tiché, †20. března 2004 v nemocnici v Linci, pochován v hornorakouském městysi Waldhausen im Strudengau, kde bydlil). Dne 1. dubna 1935 složil Franz Witzany starostenský úřad v Horním Dvořišti, poněvadž podle záznamu v tamní obecní kronice po nástupu do penze přesídlil do Českých Budějovic. Roku 1945 se manželům zdařil útěk do Rakouska, kde už v květnu téhož roku našli přístřeší v "učitelském domě" (Lehrerhaus), Zulissen čp. 1, už na podzim 1945 bychom je však už nalezli v Urfahru naproti Linci, kde byl starší syn Franz (*1905 ještě v Terčí Vsi) lékařem a získal tu služební byt. Podle krajanského časopisu Glaube und Heimat se z nekrologu mladšího z obou Franzových synů Fritze v roce 2004 dovídáme, že Franz Witzany po vyhnání přesídlil se svou rodinou do Lince, "wo er auch starb", tj. kde také skonal. O okolnostech jeho smrti se ovšem mnoho neví - utonul v srpnu 1952 v Linci následkem nehody či vlastní volby (utonulé tělo se objevilo až v Mauthausenu dál po toku Dunaje), jak jsem se dověděl v prosinci 2019 díky obsažnému sdělení (bylo v něm i mnoho výše doplněných dat) jeho vnuka Fritze Witzanyho, zastoupeného i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, kterému za to náleží srdečný dík. Jisto je, že největší zimu století zažil pan učitel Franz Witzany (František Vicány, jak je psán na archu sčítání lidu) na Šumavě.

- - - - -
* Těšínov, Petříkov / České Budějovice / Pohorská Ves / Tichá / Malšín / Horní Dvořiště / České Budějovice / † † † Linec (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Vazba petříkovské křestní matriky s německým záznamem o narození otcově s příjmením Witzany, na buquoyském panství docela častým
Petříkov na "meziválečné" pohlednici
"Arch popisný" z roku 1890 s početnou rodinou Vicányovou na stavení čp. 47 v Těšínově

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist