logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTO FLEISSNER

Kéž v nás zůstane provždy zachován spravedlivý duch Masarykův!

U příležitosti prvního výročí úmrtí Presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka konala se (rozuměj na škole ve Svatém Tomáši /Sankt Thoma/ - pozn. překl.) smuteční slavnost s vysíláním školního rozhlasu. Po celý den byla vyvěšena smuteční vlajka.
Kéž v nás zůstane provždy zachován spravedlivý duch Masarykův! (v originále: Möge der gerechte Geist Masaryks in uns für immer erhalten bleiben! - pozn. překl.)

P.S. Jde o poslední zápis ve svatotomášské školní kronice před připojením pohraničních území k nacistické "Říši". Připojen je podpis řídícího učitele a zbylý prostor stránky je vyplněn úhlopříčnou čarou, znemožňující přidat nějaký další text. Odstavec tak působí manifestačním dojmem. Další strany jsou vyříznuty zřejmě následkem poválečné "autocenzury".

O mamince a bratrovi

V pátek dne 20. října 1933 kolem třetí hodiny odpolední skonala po dlouhé těžké nemoci, zaopatřena svátostmi umírajících, matka zde (rozuměj na škole ve Svatém Tomáši - pozn. překl.) působícího definitivního řídícího učitele (v originále "def. Oberlehrer" - pozn. překl.) Otto Fleißnera, vdova po řídícím učiteli paní Katharina Fleißnerová v 77 letech svého věku a byla v pondělí dne 23. října 1933 kolem deváté hodiny dopolední na hřbitově v Mladém u Českých Budějovic (v originále "am Loduser Friedhofe bei B.-Budweis" - pozn. překl.) uložena k poslednímu odpočinku.
Milovaná maminko, děkuji Ti mnohokrát (v originále "habe vielen Dank" - pozn. překl.) za všechno dobré, cos nám dětem neustále prokazovala, kéž Ti to jen milý Pán Bůh odplatí! Teď spi sladce v posvěcené, siré zemi, nám pak budiž jen jedinou útěchou to, že se jistě znovu shledáme! (v originále "es gibt nur einen Trost, das Wiedersehen!" - pozn. překl.)
Ve vděčnosti připisuje Tvůj syn Otto Fleißner, řídící učitel (v originále "In Dankbarkeit gewidmet von Deinem Sohn Otto Fleißner, Oberlehrer." - pozn. překl.)

Dne 16. července 1940 skonal můj milovaný bratr (v originále "lb. Bruder" - pozn. překl.) Fritz a byl 18. července kolem deváté hodiny dopoledne pochován k milované mamince (v originále "zur lb. Mutter beigesetzt" - pozn. překl.). Byl redaktorem na odpočinku (v originále "war Schriftleiter i.d.R." - pozn. překl.) a stár 56 let. - Odpočívej v pokoji! - Na shledanou!

Ty dva texty, ačkoli psány v rozmezí sedmi let, stojí spolu na jedné straně školní kroniky, spojeny jménem "definitivního" řídícího učitele dvojtřídní školy ve Svatém Tomáši Otto Fleißnera. Z nekrologu jeho bratra Fritze, ze zdravotních důvodů předčasně penzionovaného redaktora inzertního oddělení českobudějovického německého nakladatelství Moldavia, jak byl otištěn v Budweiser Zeitung válečného roku 1940, jasně vysvítá nejen to, že zemřelý byl šumavským rodákem ze Zhůří (Haidl), nýbrž i že byl pochován jako jeho vlastní a také Ottova matka, vdova po řídícím učiteli Josefu Fleißnerovi, otci obou bratří (když se v roce 1884 narodil Fritz ve Zhůří, byl tam Josef Fleißner pomocným učitelem) na hřbitově v Mladém u Českých Budějovic. Otto Fleißner, jehož příchylnost k Masarykovým ideálům soužití národů v československém státě se dá vyčíst alespoň z těch stránek školní kroniky, které se nám z rozmezí let 1932-1938 dochovaly, měl mít osud dalekosáhle ještě neklidnější. Narodil se, jak vysvítá ze seznamu německého učitelstva v Čechách pro rok 1928, na zaniklém dnes statku Žežulka (Scheschulkahof) u Kochánova (Kochet) v roce 1898 a absolvoval v roce 1919 německý učitelský ústav v Českých Budějovicích (Budweis). Podle zprávy, zveřejněné ve 12. čísle 11. ročníku krajanského časopisu Glaube und Heimat z června 1959, zemřel "Oberlehrer i.R." Otto Fleißner 9. května toho roku ve věku 61 let v hornorakouském Linci (Linz) náhle a nečekaně na onemocnění jater, zaopatřen svátostí posledního pomazání. Po "převratu" (rozuměj rok 1945) byl prý zatčen Čechy a držen ve sběrném táboře v Kaplici (Kaplitz), odkud ovšem uprchl a strávil poslední léta života "v okolí Lince". Soustrast se v nekrologu vyslovuje jeho ženě (Pauline Fleißnerová, roz. Foschumová, byla dcerou dlouholetého ředitele školy ve Svatém Tomáši Ferdinanda Foschuma a jeho ženy Barbary) a synu Erwinovi. Jestlipak kdo z pozůstalých, pokud ještě žijí, alespoň náznakem tuší, že existuje školní kronika ze Svatého Tomáše (připomeňme ještě, že TGM dostal při křtu jméno Tomáš proto, že den jeho narození 7. březen /7. 3./ byl svátkem sv. Tomáše Akvinského na památku dne úmrtí zakladatele "tomismu" toho dne roku 1274, nikoli svátkem Tomáše apoštola /ten se slaví 3.7./, jak tvrdil Zdeněk Mahler v seriálu Ano, Masaryk, navíc že Tomáš Akvinský je považován za duchovního otce svátku Božího Těla /viz jeho píseň Lauda, Sion, Salvatorem/ a Božímu Tělu je také zasvěcen nyní už zase obnovený kostel ve Svatém Tomáši) jako "literární" doklad jednoho učitelského osudu z Čech.

- - - - -
* Žežulka, Kochánov / České Budějovice / Svatý Tomáš / Kaplice / † † † Linec (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam s jeho jménem v seznamu německého učitelstva v Čechách z roku 1928
Někdejší škola ve Svatém Tomáši
Žáci nově zřízené školy ve Svatém Tomáši tu na snímku z roku 1905 "brání" Vítkův Kámen
Plánek, jehož autorem je Otto Ortner, zachycuje s orientací světových stran osadu Svatý Tomáš
 i se jmény majitelů jednotlivých stavení (škola měla čp. 25)

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist