logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FERDINAND FOSCHUM

A nyní se, ty milá kroniko, musím s tebou rozžehnat...

Dnem 1. září 1904 byl Ferdinand Foschum, narozený 2. dubna roku 1872 v Horním Záblatí u Prachatic (v originále "in Ob. Sablat bei Prachatitz", dnes jen "Záblatí" s místní částí "Horní Záblatí" - pozn. překl.), do té doby definitivní učitel (v originále "Lehrer I. Klasse" /tj. úřední označení učitele podle zemského zákona z roku 1903 - "Lehrer II. Klasse" bylo totiž označením nahrazujícím dosavadní titul "Unterlehrer", tj. "podučitel"/ - pozn. překl.) na dvojtřídní obecné škole v Kyselově u Vyššího Brodu (v originále "in Sarau bei Hohenfurt", tj. v dnešní "ulici" vyšebrodské městské části Dolní Jílovice, jak je někdejší ves Kyselov, patřící kdysi k politické obci Bolechy, označována - pozn. překl.), pověřen vedením nově zřízené jednotřídní školy ve Svatém Tomáši (Sankt Thoma).
Týž stál od dubna roku 1893 (v kronice stojí omylem v zápalu aktuální chvíle psán letopočet 1903! - pozn. překl.) ve veřejných školských službách a působil jako provizorní, později definitivní podučitel a po zrušení podučitelského zařazení na dvojtřídních obecných školách jako definitivní učitel, později učitel I. třídy na dvojtřídní škole v Kyselově až do 1. září roku 1904, tedy po časový rozsah 11 let a 5 měsíců nepřetržitě na zmíněné (tj. kyselovské - pozn. překl.) škole.
Výnosem c.k. okresní školní rady Kaplice ze dne 20. srpna 1904, Z. 1468, byl jmenovaný při zachování své dosavadní definitivy zbaven 1. září 1904 své funkce (v originále "seines Postens", rozuměj v Kyselově - pozn. překl.) a ustaven jako provizorní řídící učitel (v originále "als prov. Schulleiter" - pozn. překl.) na jednotřídní obecné škole ve Svatém Tomáši.
Poté, co proběhl konkurz, byl učitel Ferdinand Foshum na zasedání místní školní rady (v originále "O.S.R.", tj. "Orts Schul Rat" - popzn. překl.), konané dne 25. listopadu 1904 primo loko (tj. na prvém místě - pozn. překl.) navržen c.k. okresní školní radě, která jmenovaného na základě závěru svého sezení ze dne 1. prosince 1904 prezentovala pak c.k. zemské školní radě v Praze.
Podle dekretu c.k. zemské školní rady v Praze, Z. 54243 z 20. prosince roku 1904 byl učitel Ferdinand Foschum za současného zrušení jeho dřívější funkce (v originále "seines früheren Postens" - pozn. překl.) ustaven definitivním učitelem a ředitelem obecné školy ve Svatém Tomáši.
Týž složil dne 26. ledna 1905 služební přísahu v této úřední hodnosti.
Vyučováním ručních prací na škole ve Svatém Tomáši byla pověřena industriální učitelka Barbara Foschumová, narozená 27. října roku 1875 v Dobré Vodě u Nových Hradů (v originále jen "in Bründl", úřední podoba místního jména byla ovšem "Brünnl" - pozn. překl.). Táž absolvovala vzdělávací kurz na c.k. ženském učitelském ústavu v Praze (v originále "Bildungskurs an der k.k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Prag" - pozn. překl.) a byla prohlášena oprávněnou k přijetí samostatného učitelského místa ve svém oboru na obecných a měšťanských školách. Táž se dnem 1. září 1897 byla ustanovena jako industriální učitelka na dvojtřídní obecné škole v Kyselově u Vyššího Brodu, kde působila až do 1. září 1904.
Dekretem c.k. okresní školní rady v Kaplici (Kaplitz), Z. 1952 ze 16. září 1904 byla industriální učitelka Barbara Foschumová zbavena své funkce (v originále "ihres Postens" - pozn. překl.) a s podmínkou souhlasu c.k. zemské školní rady ustanovena industriální učitelkou ve Svatém Tomáši.
(...)
A nyní (tj. v dubnu roku 1926 po 22 letech ředitelského působení svatotomášského - pozn. překl.) se, ty milá kroniko, musím s tebou rozžehnat. V tolika chvílích (v originále "in so manchen Stunden" - pozn. překl.) jsem ti svěřoval radostné a mnohdy také truchlivé události, abys je mohla zvěstovat vzdálenějším pokolením (v originále "damit du sie ferneren Geschlechtern künden mögest" - pozn. překl.).
Bylas mou věrnou průvodkyní na dlouholeté dráze mého zdejšího působení (v originále "auf meinen langjährigen Bahn meines Wirkens daselbst" - pozn. překl.).
Kéž ta místa mého skromného působení, jež se mi stala tak drahými, dále trvají ku blahu školní obce Svatý Tomáš!


Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Může snad připadat ten exkurz "o sobě samém"(curriculum vitae i ženino je tu pro nás příští řečeno samým pisatelem) někomu příliš důkladným, ale takové je kronikářské podání Foschumovo všude, kde ho mohl uplatnit, ať už jde o školní kroniku kyselovskou v letech 1893-1904, svatotomášskou v letech 1904-1926 či posléze tu z Přední Výtoně v letech 1926-1934: všechno je jako v Homérově Odysseji důležité, co se týká jeho životního působení a míst, kde se odehrávalo (jak dlouhé jsou třeba pasáže, popisující boj o učitelské platy ve vídeňském parlamentu, či popis budování elektrické trati na Lipenský zdvih /Lippner Schwebe/ počátkem dvacátého století!). Na penzi odešel počátkem roku 1934, podle zprávy v krajanském časopise byl od května 1938 penzinovaný učitel Ferdinad Foschum tajemníkem na obecním úřadě v Horním Přísahově. Funkce se vzdal z důvodu nemoci, ovšem nevíme kdy. Každopádně zanechal písemnou stopu zcela nevšední a ve Svatém Tomáši téměř stifterovskou (líčení historie Vítkova Hrádku, byť historicky nutně kusé). Tam se při otevření školy sešla celá schwarzenberská honorace a když se roku 1926 Foschum s kronikou "školní obce" (projevil jistě stifterovské přání, aby jí zůstala i v budoucnu) loučil, sotva by mohl tušit, že právě za dvacet let se tu začne psát po odchodu zdejších obyvatel (kronikářův syn Othmar třeba byl se svou ženou Marthou v roce 1946 posledním správcem později s celou vsí Račín /Ratschin/ zaniklé školy, dcera Pauline /Paula/, provd. Fleißnerová, zemřela 21. ledna 1988 v Linci jako vdova po otcově někdejším nástupci na postu ředitele školy v Přední Výtoni Otto Fleißnerovi, samostatně zastoupeném na webových stranách Kohoutího kříže) kapitola zcela jiná. Známe-li klasiku, víme ovšem, že i tak jen jedna z kapitol "školní" kroniky bez konce. Dokážeme se poučit, my "vzdálenější" pokolení?

- - - - -
* Záblatí / České Budějovice / Kyselov, Vyšší Brod / Svatý Tomáš / Přední Výtoň

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jeho podobenka v úvodu kroniky nově zřízené školy ve Svatém Tomáši (viz níže), jejímž byl prvým řídícím učitelem
Jeho podpis s razítkem školy v Přední Výtoni
První přijímání roku 1912 v německém Rychnově u Frymburka, jehož se s dětmi zúčastnil
Záznam křestní matriky farní obce Záblatí o narození dvojčat Ferdinanda a Theresie Foschumových šikovateli 11. pěšího pluku korunního prinze Alberta Saského v Písku Gotthardu Foschumovi a jeho ženě Marii, dceři ševce Jakoba Wawry v Záblatí čp. 12

zobrazit všechny přílohy

TOPlist