logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHÄUS QUATEMBER

... někdejší kaplan z Malšína

Jeho Důstojnosti pánu
panu Franzi Irsiglerovi,
novoknězi,
v upomínku na
svaté kněžské svěcení
a kněžskou primici
někdejší kaplan
z Malšína (Malsching)

+Fr. (=fráter) Matthaeus,
generální opat S.O.Cist.
Řím, dne 30. května 1951.

Český překlad věnování, jež v německém jazyce vepsal jeho autor do Zlaté knihy ("Das goldene Buch") Grigniona z Montfortu necelé dva roky před svou smrtí malšínskému rodákovi a pozdějšímu dlouholetému vedoucímu redaktorovi krajanského měsíčníku Glaube und Heimat Franzi Irsiglerovi, svědčí o sepětí jedné z nejvýznamnějších církevních osobností své doby s rodnou Šumavou. P. Dr. Matthäus Quatember spatřil světlo světa 1. května 1894 ve vsi Kamenná (Sacherles), farnost Rychnov z Nových Hradů (Deutsch-Reichenau bei Gratzen). Slovo "kvatember" je vlastně i pojem katolické liturgie a značí třídenní přísný půst, zvaný také "suché dni". Chlapec byl pokřtěn jménem Gregor, Matthäus je až přijaté jméno řádové. Studoval nejprve na gymnáziu v rakouském Linci (Linz), pak v Českých Budějovicích, kde roku 1914 i maturoval. Téhož roku vstoupil do vyšebrodského kláštera a konal po svém kněžském svěcení v roce 1919 duchovní péči v Malšíně a v Horní Stropnici (Strobnitz), než ho opat Tecelin Jaksch vyslal na další studia do Říma. V Československu, kde se už jako začínající kněz věnoval práci mezi mladými, ho Vatikán zamýšlel prosadit na uvolněné místo biskupa litoměřického, ale poněvadž německy mluvící Šumavan byl znám svou prorakouskou orientací (studoval nějaký čas i na Canisianu v tyrolském Innsbrucku), zvedl prý už tehdy roku 1931 Beneš jako ministr zahraničí hlas proti jeho jmenování. V listopadu 1930 se stal mezitím profesorem církevního práva, z něhož rok předtím složil v Římě doktorát, jakož i askeze na papežské univerzitě Propaganda Fide, později poradcem kongregace ritu a jiných komisí. Roku 1945 založil v Římě časopis Analecta S. Ordinis Cisterciensis a byl Svatým otcem jmenován titulárním opatem v Clairvaux, odkud kdysi vzešlo ve 12. století reformní hnutí cisterciáků, jež poznamenalo tolik zejména dějiny Šumavy, pět let nato 1950 pak generální kapitulou tohoto řádu posléze zvolen jeho 78. generálním opatem. Věnoval se i vědecké práci a od roku 1950 vydával edici Series scriptorum Cisterciensium. Za jeden z hlavních úkolů ve své funkci považoval prozíravý kněz šíření cisterciáckého díla ve "třetím světě" mezi probouzejícími se národy Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Zvláštní zásluhy si získal i stavbou nového cisterciáckého kláštera (generalátního domu) na římském Aventinu, určeného k výuce řádového dorostu, a novým vědecky zpracovaným vydáním sebraných spisů sv. Bernarda z Clairvaux k 800. výročí jeho skonu. Téhož roku 10. února P. Dr. Matthäus Quatember v Římě i zemřel po těžké nemoci a Španělsko, kde byl vyznamenán nejvyšším Isabelliným řádem, si vyžádalo jeho ostatky. Jsou uloženy i na přání zemřelého v opatství Poblet blízko Barcelony, které bylo obnoveno roku 1940 právě jeho zásluhou.

- - - - -
* Kamenná / České Budějovice / Vyšší Brod / Malšín / Horní Stropnice / † Řím (I) / † † Poblet (SP)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Klášter v Poblet, kde je pochován
O tom, že cirsterciácké kláštery náležely k častým pohřebním místům panovnických rodů, svědčí i tato hrobka aragonských králů ve španělském Pobletu
Záběr z rodné Kamenné (2013)
V roce 2016 byla v rodné obci odhalena socha Roberta Algera, symbolizující německou minulost a českou současnost Kamenné

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist