logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDWIG PAUL SPORER

Ze školní kroniky

Školní slavnost k 28. říjnu
Školní slavnost u příležitosti státního svátku se konala už v dopoledních hodinách dne 27. října (v roce 1936 to bylo úterý - pozn. překl.). Ve 12, 00 hodin bylo nato ukončeno vyučování. Na školní budově zavlála od 10, 00 hodin dopoledne státní vlajka a místnosti každé třídy se dostalo sváteční výzdoby.
Program sestával z nějaké písně, promluvy třídního učitele na téma "Zum Geburtstag unseres Staates" (tj. "K narozeninám našeho státu" - pozn. překl.), vzdání úcty státu (zřejmě povstáním v lavicích - pozn. překl.), recitace veršů a státní hymny. Následně žáci vyslechli vysílání německého školního rozhlasu v Praze s fanfárami, s proslovem ministra Franze Spiny (blíže o něm viz Wikipedia - pozn. překl.), se symfonickou básní "Vltava" od Bedřicha Smetany (v originále "'Moldau' von Friedrich Smetana" - pozn. překl.), s dokumentárním líčením "Der 28. Oktober in Prag", se vzdáním úcty státní vlajce a se státní hymnou.

Péče o mládež
Místní sbírka ve prospěch ochrany dětí a péče o mládež v měsíci říjnu vynesla částku 16 Kč 50 haléřů. Částka byla předána Okresní péči o mládež.

Světový den spořivosti
U příležitosti Světového dne spořivosti dne 31. října bylo žáci v hodině občanské nauky (v originále "in der Stunde für Bürgerkunde" - pozn. překl.) podrobně informováni o hodnotě spořivosti a o významu tohoto dne.

Vzpomínková slavnost
100. výročí úmrtí básníka Karla Hynka Máchy (ten je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) bylo žákům připomenuto v rámci vzpomínkové slavnosti. Při této příležitosti byli seznámeni s během básníkova života a s nejdůležitějšími jeho díly.

Světový den míru
Německý školní rozhlas v Praze vysílal u příležitosti Světového dne míru pořad "Zum Weltfriedenstag", v němž promluvil ke školním dětem zahraniční ministr našeho státu Kamil Krofta a vyložil jim hodnotu míru pro lidstvo a civilizaci. Ministrův proslov dal v následné debatě příležitost přiblížit a prohloubit myšlenku míru ve všech dětských srdcích.

Inspekce
Inspekce zdejší školy okresním školním inspektorem Franzem Prägerem proběhla dne 17. listopadu (rozuměj roku 1936 - pozn. překl.) dopoledne. O celkovém dojmu ze školy se vyjádřil opět velice pochvalně.

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny započaly v úterý 22. prosince ve 12, 00 hodin o poledni a skončily dne 3. ledna 1937. Pravidelné vyučování bylo opět zahájeno v pondělí dne 4. ledna 1937.

Pololetní prázdniny
Poslední dopolední hodinou dne 30. ledna 1937 skončilo první pololetí (v originále "das erste Halbjahr", pololetní prázdniny se však v němčíně označují výrazem "Semesterferien" /jako v této školní kronice / z německy mluvících zemí jen v Rakousku, zatímco v Německu a Švýcarsku jsou užívány výrazy "Winterferien", "Faschingsferien" či "Sportferien" - pozn. překl.). Školní vysvědčení (v originále "die Schulnachrichten" /i v češtině se užívalo v minulosti výrazu "školní zprávy" - pozn. překl.) jsou tím dnem i datovány a rozdělovány.

Vzpomínková slavnost
Ve smyslu výnosu zemské školní rady z 27. ledna 1937 byla ve středu dne 10. února roku 1937 o poslední dopolední hodině vyučovací konána vzpomínková slavnost u příležitosti 100. výročí úmrtí ruského básníka Alexandra Sergějeviče Puškina (*6. června 1799 v Moskvě, †10. února 1837 v Sankt Petěrburgu). Děti vyšších tříd byly seznámeny s jeho životem a s některými jeho význačnými díly.

Školní slavnost k 7. březnu
U příležitosti 87. narozenin prezidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka (i ve školní kronice "Tomáš G. Masaryk" - pozn. překl.) se konala v dopoledních hodinách dne 6. března (datum připadlo na sobotu - pozn. překl.) důstojná školní slavnost. Na školní budově vlála od 8. hodiny ranní státní vlajka a školní třída byla svátečně vyzdobena. Žákům se naskytla příležitost vyslechnout zvláštní rozhlasové vysílání se slavnostním proslovem ministra Franze Spiny. Následně se konala vlastní školní slavnost, v níž třídní učitel vylíčil životní dráhu našeho exprezidenta (v originále "den Lebenslauf unseres Alt-Präsidenten" - pozn. překl.). Ve sborovém projevu přednesli nato žáci svá blahopřání. Zpěvem státní hymny školní slavnost skončila. Vyučování bylo ukončeno ve 12, 00 hodin v poledne.

Velikonoční mír Červeného kříže
Československý Červený kříž pořádá letos svou obvyklou velikonoční mírovou slavnost (viz k tomu web Dějiny a současnost - pozn. překl.) na téma "V míru bdělost" (v originále "Im Frieden Wachsamkeit" - pozn. překl.). Děti byly znovu seznámeny s účelem a významem Československého Červeného kříže a zejména letošní téma bylo podrobně objasněno a vysvětleno.
V rámci velikonočních prázdnin provedený Týden čistoty se na zdejší škole konal od 14. do 20. března.

Den knihy
Na den 22. března připadající Den knihy nalezl na zdejší škole po zásluze své důstojné uctění. Osvěta zahrnovala školní mládež i její rodiče a dotkla se jak dobré četby, správného čtení a využití prospěchu z četby, tak boje proti škodlivým vlivům brakové literatury pro mládež.

Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny započaly tohoto roku v úterý 23. března ve 12,00 hodin o poledni a skončily v úterý dne 30. března. Pravidelné vyučování bylo opět zahájeno ve středu dne 31. března.

Zakoupení knih
Z prostředků místní školní rady byly pro učitelskou knihovnu pořízeny tituly:
"Schule und Völkerversöhnung" od Josefa Hudla (podle Věstníku Ministrstva školství a národní osvěty šlo o Státním nakladatelstvím v Praze /Staatliche Verlagsanstalt in Prag/ v roce 1937 německy vydané čtyři přednášky Dr. Ivana Dérera, doc.Dr. Josefa Fischera, prof.Dr. Alfreda Kleinberga a doc.Dr. Vácava Příhody s předmluvou Josefa Hudla - pozn. překl.) a "Wegweiser für Lehrer, Schulleiter und Ortsschulrate" od A. Felbingera, A. Sladeka a A. Stepana (práci zmíněných 3 okresních školních inspektorů vydalo v Kraslicích nakladatelství tamního učitelského sdružení /Graslitzer Lehrerverein/ v roce 1929).

Svatodušní prázdniny
Svatodušní prázdniny započaly letos v pátek dne 14. května 1937 ve 12, 00 hodin o poledni a skončily v úterý 18. května. Pravidelné vyučování bylo opět zahájeno ve středu 19. května.

Školní slavnost ke 28. květnu
U příležitosti 53. narozenin státního prezidenta Edvarda Beneše konala se v dopoledních hodinách 28. května působivá školní slavnost. Budova školy byla ozdobena státní vlajkou a v místnosti třídy byla podobizna prezidentova orámována kvetoucím šeříkem. Třídní učitel vylíčil ve svém proslovu velké zásluhy, které si prezident Edvard Beneš vydobyl během své úřední činnosti jak o stát, tak i o svůj národ.
Následně zprostředkovali žáci sborem vroucí blahopřání své hlavě státu. Zpěvem státní hymny slavnost skončila. V poslední dopolední hodině byla pak žákům poskytnuta možnost vyslechnout zvláštní vysílání školního rozhlasu, ve kterém náš ministr školství Emil Franke (viz o něm blíže Wikipedia - pozn. překl.) uctil osobnost prezidenta republiky.

Závěr školního roku
Školní rok 1936/1937 skončil v sobotu dne 26. června. Toho dne byla rozdána i školní a propouštěcí vysvědčení (v originále "die Schulnachrichten und Entlassungszeugnisse" - pozn. překl.).

Propuštění žáků
Koncem školního roku došlo k propuštění tří chlapců a dvou děvčat ze školy. Byli to Franz Leyerer z Malých Dvorců (v originále "aus Kleinmaierhöfen" - pozn. překl.), Johann Marka z Jadruže (v originále "aus Godrusch" - pozn. překl.), Josef Wentsch, Anna Reisserová a Marie Warthaová (všichni tři z Malých Dvorců, malé vsi, dnes části města Přimda - pozn. překl.).

Zápisy
Zápisy žáků pro školní rok 1937/1938 se konaly 28. a 30. června. Zapsáno bylo 36 dětí, z toho 12 chlapců a 24 dívek. Nově nastupující (v originále "neueintretende" - pozn. překl.) jsou jeden chlapec a jedna dívka.

Návštěva školy
Žáci navštěvovali úhrnné školní vyučování ve školním roce 1936/1937 z 96,32 %, ve 3,68 % omluveni chyběli, v 0 % bez omluvenky.

Vyhotovil a podepsal: Ludwig Sporer, řídící učitel.


Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 21, s. 16

Ludwig Paul Sporer, jak ho v záznamu tachovské křestní matriky zapsal celým jménem kaplan Karl Sika, se narodil v Tachově (Tachau) čp. 70 (ten dům na tachovském Náměstí Republiky až dosud stojí) dne 27. června roku 1900 (pokřtěn byl 1. července roku téhož). Byl nemanželským synem Margarety Sporerové (*8. dubna 1880 v Tachově čp. 70), manželské dcery sluhy c.k. berního úřadu Josefa Sporera a Anny Margarety roz. Haubnerové z Tachova. Kmotrem dítěte se stal žák německé měšťanské školy v Tachově Ludwig Sporer, matčin bratr. Školní kronika dnes zaniklé vsi Jedlina (dnes jen označení katastrálního území), dříve i českým místním jménem Nový Losimtál (německy Neulosimthal), kde budoucí učitel Sporer od roku 1926 rovněž přechodně působil, uvádí v jeho životopise, že navštěvoval v rodném Tachově německou obecnou a měšťanskou školu, následně pak v letech 1915-1919 německý učitelský ústav v Chebu (Eger). Nato učil na německých obecných školách v Hošťce (Hesselsdorf), Dlouhém Újezdě (Langendörfles), Bernarticích (Pernartitz), Jedlině a po ní už jako řídící učitel působil v Racově (Ratzau) a až do poválečného vyhnání v Jadruži. Tam, jak podrobně dovozuje pomůcka SOkA Tachov, byla první německá obecná škola provozována jako putovní, provozovaná v jednotlivých místních usedlostech. V r. 1873 byla pro potřeby výuky postavena první školní budova s čp. 29, která však brzy přestávala stačit jednak vzrůstajícímu počtu dětí, jednak zvyšujícím se nárokům na vyučování. Jako první doložený učitel je tu zaznamenán Johann Magerl. Škola byla po celou dobu existence jednotřídní, i když školní obvod zahrnoval také sousední obec Malé Dvorce. Každá z obou tehdejších obcí mívala okolo 30 domů a do 150 obyvatel, takže do společné školy v Jadruži docházelo v roce 1889 okolo 40 dětí. Jako další učitelé jsou v 19. století evidováni Hermann Papáček a industriální učitelka Margaretha Dietlová, kteří zde vyučovali, a to nejpozději od roku 1889. V roce 1901 došlo pak na místě dosavadní školy k výstavbě nové školní budovy. Po Hermannu Papáčkovi stál až do roku 1930 v čele školy Anton Reiter, ruční práce vyučovala Karolina Friedrichová. Během tří let se tu pak vystřídali učitelé Schaffer, Wurdack a Träger, posledních 12 let 1933-1945 pak školu spravoval "náš" Ludwig Sporer. Počet školou povinných dětí se od poloviny třicátých let průběžně snižoval, ve školním roce 1935/1936 se tady učilo 41 žáků, v posledním válečném roce 1944/1945 již jen 26. Budova školy byla na konci války částečně poškozena bombardováním. Od roku 1873 škola náležela do obvodu školního okresu Tachov a vyšší dohled nad ní tudíž vykonávala do roku 1938 Okresní školní rada v Tachově, poté do roku 1945 Kreisschulamt v "říšském" už Tachově. Po dosídlení českým obyvatelstvem nebyla ve škole zahájena výuka, několik místních žáků docházelo nejprve do málotřídek v Třískolupech, posléze v Kundraticích (v obou případech dnešní části města Přimda) a konečně do školy ve Stráži u Tachova. Objekt školy chátral a v šedesátých letech dvacátého století došlo k jeho demolici. Na zbylých obvodových zdech byl na konci osmdesátých let minulého století postaven rodinný dům. To ovšem už nám zůstává poválečný osud Ludwiga Paula Sporera zatím utajen. Ze záznamu v tachovské křestní matrice sice víme, že se 14. července roku 1927 v Boru u Tachova (v matrice "in Hayd") oženil s Johannou Warthaovou ze Stráže u Tachova (Neustadtl) a od 4. srpna 1942 byl po vystoupení z římskokatolické církve už jen "gottgläubig", český dodatečný přípis z 19. ledna 1947 však dosvědčuje jeho návrat do lůna církve. O čem to datum a ten přípis svědčí, nevíme. To máte jako s tou "první republikou" a se vším, co po ní s učiteli, školními dětmi, vlastně s námi se všemi následovalo.

- - - - -
* Tachov / Cheb / Hošťka / Dlouhý Újezd / Bernartice, Stráž u Tachova / Jedlina, Lesná / Racov / Jadruž, Stráž u Tachova

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Se žáky německé obecné školy v Jadruži roku 1938 se školní budovou v pozadí
Záznam o jeho narození v tachovské křestní matrice s přípisy o svatbě, vystoupení z katolické církve a opětovném návratu do ní
Rodný dům čp. 70 na dnešním Náměstí Republiky v Tachově je ten vlevo vedle budovy soudu
Takto ho představuje školní kronika německé školy obce Nový Losimtal (dnes zaniklá Jedlina)

zobrazit všechny přílohy

TOPlist