logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THOMAS TIBITANZL

Ze školní kroniky

Jubileum naší státní hymny 21. prosince (tehdy v roce 1834 poprvé zazněla ve hře "Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka" - roku 1934 tedy šlo o 100. výročí - pozn. překl.) bylo ve všech třídách důstojně oslaveno. V proslovu odpovídajícím stávající žákovské síle pochopení (v originále "in einem der jeweiligen Fassungskraft der Schüler entsprechenden Ansprache" - pozn. překl.) byl dětem vysvětlen vznik písně "Kde domov můj" (i v jinak německém textu takto bez chyby česky psáno - pozn. překl.), přičemž byl krátce načrtnut i život jejího tvůrce a došlo k poučení i o tom, proč právě tato piseň dosáhla takové popularity, že se stala brzy českou národní hymnou a po dosažení státní samostatnosti i jednou částí hymny státní. Také o vzniku té druhé z obou částí byly děti poučeny.
Společným zpěvem do pravého světla tak postavené státní hymny slavnost skončila.


Kronika školy Horní Stropnice 1924-1945

Po odchodu Adalberta Scherkla (i samostatně zastoupeného na webových stranách Kohoutího kříže), který byl v roce 1918 i svědkem na kolegově svatbě, ujal se Thomas Tibitanzl, tj. onen kolega, nakrátko vedení německé obecné školy v Horní Stropnici (Strobnitz) ve školním roce 1934/1935. Už v červnu 1936 byl pak ustanoven definitivním řídícím učitelem v Dobré Vodě u Nových Hradů (Brünnl), kde se nám jeho stopa ztrácí. Za války ani po ní jediná tisková zmínka o něm. I krátká citace ze školní kroniky dává však najevo, že Tibitanzl pochází z českých kořenů (jakkoli hlubší zkoumání vyvozuje původ příjmení až odněkud z Flámska či Belgie v souvztažnosti s osobou, přišlou na jih Čech s rodem Buquoyů). Hned na následující straně kroniky se ovšem jistě také zásluhou ředitelovou 85. narozeniny TGM se vší loajalitou slaví v Horní Stropnici skladbou "Die Himmel rühmen" (tj. "Nebesa velebí") od Beethovena na slova Gellertova s podivnou Tibitanzlovou chybou ve slově "Himmel" (je tam psáno "Hymmel" asi v pomyšlení právě na hymnu) a už ve sčítání lidu z roku 1921 se v Horní Stropnici hlásí se pan učitel se svou "vídeňskou" ženou i v novém státě k národnosti německé. Narodil se přitom 5. prosince roku 1888 jako Tomáš Tibitanzl (téhož dne ho pokřtil v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve farní obci Dubné blízko Českých Budějovic kaplan Jan Krejsa) ve vsi Branišov (v matrice Branšov, německy Branischen) čp. 33 (stavení s tím označením tam až dosud najdeme), sousedící s Dubným, domkáři Antonínu Tibitanzlovi (*16. října 1856 v Plané /Plan/ čp. 14 jako syn tamního rolníka Martina Tibitanzla /Tibitancla/ a Anny, roz. Höflingerové z Litvínovic /Leitnowitz/ čp. 14) a jeho ženě Marii (*1. února 1858 jako dcera Jakuba Houšky z Branišova čp. 33, tj. rodného stavení chlapcova, a Kateřiny, roz. Homolkové z Branišova čp. 4). Novorozencovým kmotrem se stal rolník z Kvítkovic (Kwitkowitz) čp. 22 Linhart Šturma se svou ženou Markétou. Podle pozdějšího přípisu v křestním záznamu se Tomáš Tibitanzl 29. dubna 1918 v Horní Stropnici oženil s Theresií Annou Marií Hacklovou (*21. listopadu 1880 ve Vídni /Rudolfsheim, Schönbrunner Straße čp. 53/), dcerou Leopolda Josefa Hackla, majitele domu ve Vídni na Mariahilfer Straße a Theresie, roz. Pröllové z Dlouhé Stropnice (v oddací matrice "Lang-Strobnitz"). Na archu sčítání lidu z roku 1910 pro dům čp. 33 v Branišově je "Tomáš Tibitancl" uveden jako učitel ve Vyšším Brodě, my však víme z kroniky německé obecné školy v Přední Výtoni (Heuraffl), že v té době byl tamním "substitutem" poté, co podle výkazu německého učitelstva (Standesausweis) absolvoval v roce 1909 německý učitelský ústav v Českých Budějovicích. Ve vzorně vedené kronice školy v Horní Stropnici (byl tam už jako pouhý člen učitelského sboru správcem sbírky obrazů a lidové i učitelské knihovny) je jeho nástup sem datován rokem 1911, ještě v roce 1913 sloužil však i v Terčí Vsi (Theresiendorf, dnešní Pohorská Ves). Podtrženo a sečteno, na českou hymnu "Kde domov můj?" (v německé verzi "Wo ist mein Heim, mein Vaterland?") to i bez vědomí konce (spíš ta Vídeň asi než rodný Branišov) bohatě stačí.

- - - - -
* Branišov / České Budějovice / Přední Výtoň / Vyšší Brod / Pohorská Ves / Horní Stropnice / Dobrá Voda u Nových Hradů

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Snímek z hornostropnické školní kroniky z roku 1932 jej zachycuje sedícího druhého zprava, čtvrtý zprava sedí Adalbert Scherkl
Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Dubné
Rodný dům čp. 33 v Branišově na snímcích z roku 2020Rodný dům čp. 33 v Branišově na snímcích z roku 2020
Arch sčítání lidu z roku 1910 pro stavení čp. 33 v Branišově i s ním

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist