logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL LUDWIG WATZKA

... a potomstvo bude našim snahám žehnat

"... und die Nachkommenschaft wird unseren Anstrengungen segnen"

zní v originále motto kroniky města Stříbro (Mies), jejímž sepsáním byl dekretem magistrátu ze dne 30. října 1835 pověřen zdejší učitel a regenschori Karl Ludwig Watzka. Městské kroniky v Čechách děkují obecně za svůj zrod guberniálnímu dekretu nejvyššího purkrabího hraběte Chotka z 31. srpna téhož roku 1836, jímž se každému městu a městysi (označení Marktgemeinde označuje doslova "tržní obec") ukládá vést počínaje 1. lednem 1836 tak zvanou "Memorabilien-, Zeit- oder Gedenkbuch", tedy pamětní knihu či kroniku, a to v německé či latinské řeči. Watzkův "kleine Gedenkschrift", tj. "malý pamětní spis" v tomto smyslu vzniklý, vyšel pod titulem "Die kgl. Stadt Mies und ihre Schicksale. Ein Gedenkbuch nach glaubwürdigen Quellen bearbeitet und einem löbl. Magistrat daselbst ehrfurchtsvoll gewidmet." (tj. "Královské město Stříbro a jeho osudy, Pamětní kniha zpracovaná podle věrohodných pramenů a věnovaná tu v úctě slavnému magistrátu." - pozn. překl.) poprvé tiskem pražské firmy Gottlieb Haase Söhne roku 1839. Připomeňme, že "výpisy" z této kroniky pod knižním názvem "Excerpten aus der Chronik der K.Stadt Mies 1131-1875" vyšly ještě roku 1957 vlastním nákladem sdružení Heimatkreis Mies-Pilsen. Dr. Walther Seifert, syn zetě Karla Ludwiga Watzky a manžela jeho dcery Eulalie (1829-1909) Alexandera Seiferta (1822-1889, zveřejnil na stránkách publikace "Festschrift der Bergstadt Mies zur 800 Jahrfeier 1131-1931" (s. 134) rodokmen Watzkových předků a potomků. Časově nejstarší je údaj při jméně Johanna Georga Hendla, "chirurga" ve Stříbře, narozeného v prosinci roku 1685 a zesnulého v únoru 1770. Byl to praděd Karla Ludwiga Watzky z matčiny strany a vzal si v roce 1713 za ženu Annu Barbaru Stuchlikovou. Jejich syn Johann Karl Hendl se roku 1764 oženil s Marií Katharinou Bruntzlikovou a jejich dcera Barbara (1765-1831) se 2. května 1794 stala ženou Norberta Watzky (1772-1842), "radního protokolisty" a prvního učitele městské školy ve Stříbře čp. 21, otce "našeho" Karla Ludwiga. O dědovi Norberta Watzky a pradědovi jeho syna víme jen, že se jmenoval Matthias Watzka, narodil se v Chotěšově (Chotieschau) roku 1702 a jeho žena dostala při křtu jméno Gertrudis. Měli spolu syna Wenzela, narozeného v červnu roku 1731 v Chotěšově, který měl se ženou Barbarou už zmíněného Norberta Watzku. Ten se narodil rovněž ještě v Chotěšově, kde sloužil tamnímu klášteru jako porybný, zemřel však už ve Stříbře, jehož městským kronikářem se stal jeho syn. Ten spatřil světlo světa ve Stříbře dne 26. října roku 1798, studoval na učitele a poté, co otec oslepl, se jako devatenáctiletý mladík v roce 1817 do rodného města vrátil a stal se tu 1832 po patnácti letech školské služby prvým zdejším "definitivním" učitelem. Byl za svého života dvakrát ženat. První jeho ženou se stala 30. května 1825 Maria Agnes Steinhardtová, narozená 9. června 1802 v Kutné Hoře, dcera ve Stříbře působícího lékaře (užíval titulu "Berg- und Stadtphysikus") Josefa Dominika Steinhardta /1766-1834), rodáka z bavorského Friedbergu u Augsburgu, zesnulá ve Stříbře 6. května 1855, druhou pak 27. října roku 1837 Anna Kleischnitzová, ovdovělá Weikhartová, narozená 10. září 1802 ve Chvalči (Qualisch) u Trutnova (Trautenau) a zesnulá ve Stříbře 12. března 1870. Karl Ludwig Watzka, který po 44 letech učitelování odešel v roce 1861 na odpočinek, svou kroniku po prvním jejím vydání tiskem (1839) několikrát rukopisně doplňoval (k roku 1868, 1870, 1878 a 1883), než vyšla v roce 1883 znovu tiskem. Poněvadž měl ve své době k ruce ještě bohatý a nedotčený městský archiv, dokázal si obstarat opisy a překlady listin, které mají trvalou cenu pro "potomstvo", v jehož blahořečení úvodním mottem své kroniky doufal a kterého se asi ani my nedočkáme (česky jeho kronika pokud vím dosud nevyšla). Zemřel dne 28. května roku 1886 ve Stříbře (v domě čp. 92, který zdědil v roce 1870 po smrti své druhé ženy) osmaosmdesátiletý na stařeckou slabost. Portrétní olejomalby kronikáře i jeho dvou žen nalézáme však bohudíky na záslužných webových stránkách Staré Stříbro díky třem barevným reprodukcím až nečekaně živé.

- - - - -
* Stříbro / † † † Stříbro

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam stříbrské úmrtní matriky o jeho skonu
Vazba, frontispis a titulní list jím psané kroniky města Stříbro v Čechách
Jím psané záhlaví chronologického indexu ke kronice města Stříbro z roku 1868
Pohlednice ze Stříbra, kterou vydala zdejší firma Victora Reindla, s motivem zdejšího konviktu

zobrazit všechny přílohy

TOPlist