logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS WERNER

Ze školní kroniky

K 1. srpnu 1929 byl pro zdejší školu (rozuměj školu ve zcela po druhé světové válce zaniklé Dolní Hraničné /Unter-Markschlag/, osadě, která byla v době mezi válkami i česky označována "Dolní Markschlag" - pozn. překl.) jmenován (podle výnosu Zemské školní rady ze 14. května 1929 Z 2-A 839/2/50-704 1929) Hans Werner jako učitel s definitivou a řídící učitel (v originále "als defin. Lehrer und Schulleiter" - pozn. překl.).
Týž se narodil dne 6. května 1903 v Nebanicích u Chebu (v originále "in Nebanitz bei Eger" - pozn. překl.), navštěvoval tamní obecnou školu (dvojtřídní), poté měšťanskou školu v Kynšperku nad Ohří (v originále "in Königsberg a.d. Eger" - pozn. překl.) a v letech 1918-1922 německý učitelský ústav v Chebu (v originále "in Eger" - pozn. překl.), kde v roce 1922 složil maturitu (s vyznamenáním).
Po více než dvou letech bez umístění získal konečně možnost být využit ve školské službě. Působil na jednotřídních obecných školách v obci Kulsam (od února 1949 Odrava - pozn. překl.), v obci Mülln (od 31. ledna 1948 Štědrá - pozn. překl.), okr. Falknov nad Ohří (v originále "Bez. Falkenau a.d. Eger", od března 1948 Sokolov. - pozn. překl.), nato na čtyřtřídní obecné škole v Chlumu Svaté Maří (v originále "in Maria-Kulm, v letech 1960-1990 Chlum nad Ohří - pozn. překl.), okr. Falknov nad Ohří.
V důsledku pokračujícího rušení tříd se ocitl znovu bez místa, na základě příkazů Zemské školní rady z 3. listopadu 1925 Z. 2-A 6606 /4 ai 1925, ZŠR Z. 121.576 1925 byl však přidělen k výkonu služby kaplickému okresu (v originále "Kaplitzer Bezirk" - pozn. překl.), kde se uvolnilo větší množství učitelských míst. Zde působil na obecných školách v Dolním Dvořišti (v originále "Unterhaid" - pozn. překl.) od 15. listopadu 1925 do 31. srpna 1926, ve Svatém Tomáši (v originále "St. Thoma" - pozn. překl.) od 1. září 1926 do 31. října 1926, posléze ve Veveří (v originále "Piberschlag" - pozn. překl.), kam byl přeložen ze zdravotních důvodů na vlastní žádost. od 1. listopadu 1926 až do 31. července 1929.
Během této poslední doby složil v dubnu 1927 zkoušku učitelské způsobilosti v Chebu. Ke 14. prosinci 1927 jmenovala ho Zemská školní rada výnosem Z. 2-A-839 ai 1928, ZŠR Z. 2.437 ze 6. března 1928 definitivním učitelem podle § 4 zákona 104/26.
Následkem operace mandlí (tj. odstranění obou krčních mandlí), provedené v chebské nemocnici, mohl se dostavit teprve 26. srpna k nástupu služby. Od 1. do 25. srpna vyřizoval úřední záležitosti řídící učitel z Německého Rychnova (v originále "aus "Deutsch-Reichenau", rozuměj Německý Rychnov u Frymburka, zaniklý po druhé světové válce pod českým jménem Rychnůvek - pozn. překl.) Franz Schinko) (je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.)


Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944

Je až dojemné, s jakou "německou" důkladností uvádí Johann (Hans) Werner čísla výnosů meziválečné Zemské školní rady ohledně svého kariérního postupu, který zejména v československém příhraničí nebyl věru nijak oslnivý. Z Dolního Markschlagu, z něhož dnes nezbyl kámen na kameni, přesídlil Werner v červnu 1933 do Jenína, jak už za "první republiky" zněla česká varianta německého místního jména Kodetschlag. Ani se vlastně nedivím, že tam i důsledkem toho, že digitálně přístupná školní kronika této téměř zaniklé osady, která je dnes jen místní částí poměrně Dolního Dvořiště (to jich má včetně zaniklých 34!) na rozdíl od té nedocenitelné z Dolní Hraničné (uchovala nám i podobu Hanse Wernera a jeho ženy) neexistuje, jakákoli stopa po něm mizí.

- - - - -
* Nebanice / Dolní Dvořiště / Svatý Tomáš / Veveří / Dolní Hraničná / Jenín

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Snímek učitelského sboru v Dolní Hraničné (Dolním Markschlagu) zachycuje kromě něj a jeho ženy (pod čísly 1 a 3) také Vinzenze Grosse a Karla Hermentina
Úvod zápisu ve školní kronice o jeho příchodu do Dolního Markschlagu
O jeho nástupu do Dolního Markschlagu se dovídáme i ze zprávy v českobudějovickém německém listu, je tu zmíněno i jmenování Johanna Plodeka do Cetvin
Kostel sv. Osvalda v rodných Nebanicích

zobrazit všechny přílohy

TOPlist