logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS WERNER

Ze školní kroniky

K 1. srpnu 1929 byl pro zdejší školu (rozuměj školu ve zcela po druhé světové válce zaniklé Dolní Hraničné /Unter-Markschlag/, osadě, která byla v době mezi válkami i česky označována "Dolní Markschlag" - pozn. překl.) jmenován (podle výnosu Zemské školní rady ze 14. května 1929 Z 2-A 839/2/50-704 1929) Hans Werner jako učitel s definitivou a řídící učitel (v originále "als defin. Lehrer und Schulleiter" - pozn. překl.).
Týž se narodil dne 6. května 1903 v Nebanicích u Chebu (v originále "in Nebanitz bei Eger" - pozn. překl.), navštěvoval tamní obecnou školu (dvojtřídní), poté měšťanskou školu v Kynšperku nad Ohří (v originále "in Königsberg a.d. Eger" - pozn. překl.) a v letech 1918-1922 německý učitelský ústav v Chebu (v originále "in Eger" - pozn. překl.), kde v roce 1922 složil maturitu (s vyznamenáním).
Po více než dvou letech bez umístění získal konečně možnost být využit ve školské službě. Působil na jednotřídních obecných školách v obci Kulsam (od února 1949 Odrava - pozn. překl.), v obci Mülln (od 31. ledna 1948 Štědrá - pozn. překl.), okr. Falknov nad Ohří (v originále "Bez. Falkenau a.d. Eger", od března 1948 Sokolov. - pozn. překl.), nato na čtyřtřídní obecné škole v Chlumu Svaté Maří (v originále "in Maria-Kulm, v letech 1960-1990 Chlum nad Ohří - pozn. překl.), okr. Falknov nad Ohří.
V důsledku pokračujícího rušení tříd se ocitl znovu bez místa, na základě příkazů Zemské školní rady z 3. listopadu 1925 Z. 2-A 6606 /4 ai 1925, ZŠR Z. 121.576 1925 byl však přidělen k výkonu služby kaplickému okresu (v originále "Kaplitzer Bezirk" - pozn. překl.), kde se uvolnilo větší množství učitelských míst. Zde působil na obecných školách v Dolním Dvořišti (v originále "Unterhaid" - pozn. překl.) od 15. listopadu 1925 do 31. srpna 1926, ve Svatém Tomáši (v originále "St. Thoma" - pozn. překl.) od 1. září 1926 do 31. října 1926, posléze ve Veveří (v originále "Piberschlag" - pozn. překl.), kam byl přeložen ze zdravotních důvodů na vlastní žádost. od 1. listopadu 1926 až do 31. července 1929.
Během této poslední doby složil v dubnu 1927 zkoušku učitelské způsobilosti v Chebu. Ke 14. prosinci 1927 jmenovala ho Zemská školní rada výnosem Z. 2-A-839 ai 1928, ZŠR Z. 2.437 ze 6. března 1928 definitivním učitelem podle § 4 zákona 104/26.
Následkem operace mandlí (tj. odstranění obou krčních mandlí), provedené v chebské nemocnici, mohl se dostavit teprve 26. srpna k nástupu služby. Od 1. do 25. srpna vyřizoval úřední záležitosti řídící učitel z Německého Rychnova (v originále "aus "Deutsch-Reichenau", rozuměj Německý Rychnov u Frymburka, zaniklý po druhé světové válce pod českým jménem Rychnůvek - pozn. překl.) Franz Schinko) (je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.)


Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944

Je až dojemné, s jakou "německou" důkladností uvádí Johann (Hans) Werner čísla výnosů meziválečné Zemské školní rady ohledně svého kariérního postupu, který zejména v československém příhraničí nebyl věru nijak oslnivý. Z Dolního Markschlagu, z něhož dnes nezbyl kámen na kameni, přesídlil Werner v červnu 1933 do Jenína (dnes jen místní částí Dolního Dvořiště), jak už za "první republiky" zněla česká varianta německého místního jména Kodetschlag. Kariérního postupu nejspíše dosáhl až v Německu, soudě podle parte, kde je titulován jako řídící učitel ve výslužbě. Zemřel krátce po svých 71. narozeninách, 30. května 1974 v bavorském městě Kahl am Main.

- - - - -
* Nebanice / Dolní Dvořiště / Svatý Tomáš / Veveří / Dolní Hraničná / Jenín / † † † Kahl am Main (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Snímek učitelského sboru v Dolní Hraničné (Dolním Markschlagu) zachycuje kromě něj a jeho ženy (pod čísly 1 a 3) také Vinzenze Grosse a Karla Hermentina
Úvod zápisu ve školní kronice o jeho příchodu do Dolního Markschlagu
O jeho nástupu do Dolního Markschlagu se dovídáme i ze zprávy v českobudějovickém německém listu, je tu zmíněno i jmenování Johanna Plodeka do Cetvin
Parte

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist