logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDOLF HANSEN

Deutscher Böhmerwaldbund

Německý Böhmerwalbund (dále jen DBB) podporuje hospodářské a národní snahy Němců v jižních Čechách. -- Jeho ustavující shromáždění se konalo dne 27. dubna 1884 v Budějovicích (Budweis), I. hlavní shromáždění dne 8. září 1885 v Prachaticích (Prachatitz), II. dne 5. září 1886 v Železné Rudě (Eisenstein), III. dne 4. září 1887 v Rožmberku nad Vltavou (Rosenberg). -- 153 místních skupin čítá 20 000 členů, vedení DBB má 18 členů, představenstva skupin dohromady 800 členů. -- Od svého založení získal DBB na příspěvcích svých členů celkem 23 000 zlatých. -- V Horní Plané (Oberplan) byla jeho péčí roku 1885 založena a udržena košíkářská škola. -- Hrnčířská škola roku 1887 založena a udržena v Kaplici (Kaplitz), žákům obou těchto škol byla pak rozdělena stipendia stejně jako žákům dřevařských odborných škol ve Volarech (Wallern) a Kašperských Horách (Bergreichenstein) či tkalcovské odborné školy v Nové Bystřici (Neubistritz). Dále byla stipendia propůjčena i žákům německých středních škol v Budějovicích, Krumlově (Krummau) a v Prachaticích (Prachatitz). Německým obecným a pokračovacím školám byly věnovány příspěvky na odměny žákům, vánoční nadílky, na pomůcky k názornému vyučování a na školní zahrady. -- Bylo zřízeno a udrženo 14 plemenářských stanic chovu dobytka. -- 97 místním skupinám bylo zakoupeno a darováno mnoho set ovocných stromů, nejrůznější zemědělské stroje, semena atd. -- Skupinové porady (Gruppentage) a putovní přednášky (Wandervorträge) se konají každoročně, zejména nyní trvale přednášejícím německého zemědělského ústředí (Deutscher landwirtschafliche Zentralverband). -- Provozovatelům řemesel byly darovány pracovní nástroje a nářadí, vzorové předlohy, profesním sdružením pak poskytnuty větší zálohy na nákup surovin. -- Výstavy konány 1884 v Budějovicích, 1885 v Praze, 1886 v Horní Plané, 1887 v Linci (Linz). V Praze zřídila místní skupina prodejnu. V 60 místech byly zřízeny lidové knihovny. Místním skupinám byly rozeslány stovky výtisků knih, časopisů, obrazových reprodukcí. Svazové periodikum "Mitteilungen des DBB" vychází čtyřikráte do roka. V Hořicích na Šumavě (Höritz) a v Rudolfově (Rudolfstadt) byly odhaleny památníky císaře Josefa II. -- Byly podporovány německé spolky a sdružení, zejména řemeslníků (Handwerkervereine), tovaryšů (Gesellenvereine), dělnic (Arbeiterinnenvereine) a rolníků (landwirtschaftliche Vereine). Uskutečněno bylo vydání příručního cestovního průvodce po Šumavě. -- Roční členský příspěvek činí nejméně 20 krejcarů. - Skupina může být založena v každém místě, kde se nachází alespoň 20 členů DBB. -- Všechna hlášení, finanční dary atd. buďtež zasílány na vedení DBB v Budějovicích.
Žádáme všechny přátele naší věci, aby byli především a vždy pamětlivi toho, že můžeme dostát svým úkolům jen obecnou podporou. Všichni soukmenovci by tu měli spolupůsobit a podílet se pravidelnými svými příspěvky, dary, výnosy zábav atd. k tomu, aby německý živel na jihu Čech byl zachován a posílen.

Vedení DBB:

Josef Taschek, předseda; JUDr. J. Kohn, jednatel; Josef Rosenauer, zastupující předseda; W. Kuhn, zapisovatel; A. Morgner, účetní.
Franz Geringer, Ludolf Hansen, F. Höllrigl, Heinrich Hütter, Dr. V. Lenk, Dr. F. Nitsche, Dr. G. Schreiner, W. Schmidtmayer, J. Sauer, G. Umlauf, Josef Wltschko, Fr. J. Zink.

Není zajisté nijakou náhodou, že se roku 1888 v německy psaném průvodci Šumavou (Führer durch den Böhmerwald), v inzertní části červeně vázané knížky formátem i vzhledem úmyslně napodobující proslulé baedekry (význam průvodce zevrubně zhodnotil Paul Praxl v doslovu k jeho reprintu z roku 1997, v pasovském nakladatelství Robert Baierl /je i samostatně zastoupený na webových stránkách Kohoutího kříže/ vydaném péčí Böhmerwaldmuseum Passau), objevuje tento základní údaj o organizaci, která jeho vydání zajistila. Mezi členy jejího vedení ostatně nacházíme i jméno budějovického knihkupce a vlastníka "komisního" nakladatelství ("Commissionsverlag") L.E. Hansen, jinak syna zakladatele firmy, která je označena na titulním listě jako vlastní vydavatel průvodce. Otce i syna stojí za to zmínit už proto, že jsem o starším z nich napsal kdysi heslo do Encyklopedie Českých Budějovic (1998, rozšířené vydání 2006). Tedy po pořádku: Ludolf Emil Hansen přišel do Českých Budějovic z Lipska (Leipzig), kde se narodil 17. listopadu 1813. V Budějovicích vedle svého knihkupectví, které znamená kapitolu v dějinách města (v jeho budově sídlilo ve druhé půli dvacátého století nakladatelství Růže, nyní je v ní administrace jihočeských listů akciové společnosti Vltava-Labe-Press, jinak s 80% účastí firmy Verlagsgruppe Passau, vydavatele listu Passauer Neue Presse), vydával v padesátých letech devatenáctého století list Anzeiger aus dem südlichen Böhmen. Pocházel z evangelické rodiny lipského advokáta a v Českých Budějovicích žil trvale od roku 1847. Už čtyři roky předtím si na 12 let pronajal knihkupectví tiskaře Zdarssy (jeho tiskem vyšel i už shora zmíněný průvodce Šumavou) a po vypršení nájemní smlouvy zřídil na dnešním náměstí Přemysla Otakara II. už rovněž zmíněný obchod vlastní. Ten po jeho smrti 15. června 1875 převzal se zachováním tradičního názvu firmy syn jejího zakladatele, totiž Ludolf Edmund Hansen (plné znění jeho jména nacházíme v seznamu čestných občanů města České Budějovice), narozený 10. února 1845 ještě v rakouském Linci (Linz), který v Českých Budějovicích, kde 15. dubna 1903 i zemřel a byl pochován, nejen vedl otcův podnik, nýbrž zasedal i v městské radě a stal se posléze i čestným občanem města. Až do svého zániku 1945 prodávala firma L.E. Hansen nejen knihy, učebnice, hudebniny, obrazové publikace, velký sortiment časopisů a pohlednic, ale provozovala také půjčovnu (s fondem přes 6 000 knih), hudební antikvariát a velký sklad modlitebních knih. Měla pobočku v Českém Krumlově a zastoupení v národnostně českém Písku. V komisi vydala kromě věhlasného průvodce (naposledy vyšel v pátém přepracovaném a rozšířeném vydání 1929 už vlastním nákladem DBB a úvodní báseň Seppa Skalitzkého z něj stála někde u počátků inspirace Kohoutího kříže) i několik knih českých.

- - - - -
* Linec (A) / † † † České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v křestní matrice při lineckém kostele sv. Matyáše
Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho zdejší svatbě s Otilií Aggermannovou ze Kdyně (Neugedein) dne 8. července roku 1886 - ženichovi bylo 41 let, nevěstě 29 let
Záznam o narození jeho dcery Ottilie 29. srpna roku 1886 v českobudějovické matrice s přípisem o její svatbě v dubnu 1913 s Alfredem Josefem Wiltschko - podepsána je tu i babička novorozeněte Anna, roz. Sturmová - a s dalšími údají o manželce Ludolfa Edmunda Hansena: byla dcerou Antona Aggermanna a Anny, roz. Trescherové, obou ze Kdyně na Šumavě (Neugedein)

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist