logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ HERBINGER

Generální vizitace biskupa Martina Josefa Říhy v Horní Plané

Letošní zkoušky z náboženství se konaly u příležitosti generální vizitace nejdůstojnějšího pana biskupa budějovického (v originále "Generalvisitation durch den hochwürdigsten Herrn Bischof von Budweis" - pozn. překl.) Dr. Martina Josefa Říhy (v originále "Řiha", ačkoli na předchozí straně figuruje biskupův vlastnoruční podpis s dlouhým "í" - pozn. překl.) dne 18. června roku 1896.
Nejdůstojnější pan biskup dorazil 16. června odpoledne od Želnavy (v originále "von Salnau" - pozn. překl.) a bylo mu v Horní Plané (v originále "in Oberplan" - pozn. překl.) kolem půl šesté hodiny připraveno zdejší farní obcí a shromážděnou školní mládeží velkolepé uvítání. Dne 17. června došlo k udílení svátosti biřmování (z něm. "firmen" a lat. "firmare", ve významu "utvrzovat ve víře" znamením kříže na čele biřmovance biskupem svěceným "křižmem" - pozn. překl.) a dne 18. června ke zkouškám z náboženství, jimž byly podrobeny děti ze škol v Horní Plané a v Hůrce (v originále "in Oberplan und Stuben" - pozn. překl.). Brzy ráno 19. června odjel nejdůstojnější pan biskup do Glöckelbergu (rozuměj do dnes zaniklé Zadní Zvonkové - pozn. překl.).
O uvítacím večeru dne 16. června byla vzácnému hostu (v originále "demselben" - pozn. překl.) inscenována za napochodování (v originále "Ausrückung" - pozn. překl.) všech zdejších spolků velkolepá serenáda (rozuměj večerní dostaveníčko pod širým nebem - pozn. překl.) s hudbou a pochodňovým průvodem. Pěvecké sdružení předneslo několik sborových skladeb se sólovými pasážemi (v originále "mit Solis" - pozn. překl.). Nejdůstojnější pan biskup se ráčil odebrat na ulici ke spolkům, vyznamenal množství osob delším pohovorem a strávil tak přes celou půlhodinu. Za jásotu obyvatel odebral se pak na děkanství.


Kronika německé obecné školy Horní Planá 1877-1899

Snad bych ani nezvolil událost pro Horní Planou jistě výjimečnou, jakou byla ona Říhova generální vizitace spojená s biskupským biřmováním, kdyby ten, kdo ji do školní kroniky zvěčnil jako řídící učitel zdejší "Volksschule", ani ne 4 roky nato neznamenal ovdovělý křížem na čelo své tři děti (ve věku 12 /Maria *8. července 1887 v Želnavě/, 8 /Stephan *18. dubna 1892 v Želnavě/ a 5 /Franz Rudolf *22. února 1895 v Horní Plané/ let), aby je zanechal zcela osiřelé. Už počátkem roku 1899 Franz Herbinger referuje na stránkách téže kroniky o tom, že "významně ochořel" ("fieng bedeutend zu kränkeln") a vzal si od 15. března do 31. července dovolenou, po níž se podle vlastního dovětku "zřetelně zotavil" ("erholte er sich sichtlich"). Byl to ovšem jen klam, u souchotin nikoli ojedinělý. Zaopatřen děkanem Matthäusem Höfferlem svátostí umírajících, zemřel Herbinger ráno 10. května roku 1900 ani ne třiačtyřicetiletý a byl pochován na hornoplánském hřbitově "u Dobré vody". Narodil se 23. září 1857 v Želnavě jako syn tamního řídícího učitele Franze Herbingera "staršího" a Marie Anny, roz. Pollakové, dcery želnavského obecního kováře Matthiase Pollaka. Novorozence křtil zdejší farář Matthäus Patek, kmotry mu byli Johann a Theresia Jungwirthovi, chalupníci ze zaniklé dnes vsi Ovesná (Haberdorf). Malý Franz navštěvoval nejprve želnavskou obecnou školu a když vyrostl, čekaly ho po třech ročnících reálky v Prachaticích v letech 1874-1877 čtyři ročníky c.k. učitelského ústavu v Českých Budějovicích. Pak byl vojákem a až poté, co 20. června 1882 v Českých Budějovicích maturoval, nastoupil jako provizorní učitel do šumavského Nového Údolí (Neuthal). Odtud přišel jako učitel a pak řídící učitel na školu do rodné Želnavy. Dne 14. září 1886 ho v Hořicích na Šumavě (Höritz) tamní děkan Zeno Hoyer oddal s Pauline Hammerlindlovou (*21. listopadu 1863), dcerou rolníka v Mokré (Mugrau) čp. 4 Antona Hammerlindla a Johanny, roz. Urbanové ze dnes zaniklé vsi Střemily (Richterhof) čp. 8. Ta mu zemřela 14. srpna 1898 v Horní Plané, kde je i pochována jako on. Sem do Horní Plané byl jako řídící učitel ustanoven k 1. listopadu roku 1892 a chopil se i psaní školní kroniky. S místem řídícího učitele byl spojen nárok na roční plat 500 zlatých spolu s příjmy příslušejícími od roku 1875, resp. 1886 III. mzdové třídě. Franz Herbinger byl v Horní Plané spoluzakladatelem sdružení Deutscher Böhmerwaldbund, členem pěveckého spolku a kostelním regenschorim. V rodné Želnavě byl jeho nástupcem zasloužilý řídící učitel, varhaník a obecní kronikář (želnavská kronika není bohužel digitálně k dispozici) Johann Beer (i samostatně zastoupený na stránkách Kohoutího kříže), pochovaný na vzácně zachovalém zdejším hřbitově. To se o tom hornoplánském na Dobré Vodě, alespoň co do původních náhrobků, věru říci nedá.

- - - - -
* Želnava / Prachatice / České Budějovice / Nové Údolí / Želnava / † † † Horní Planá

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v želnavské matrice
Záznamy o jeho maturitní zkoušce na českobudějovickém německém učitelském ústavu v roce 1882
Záznam o jeho svatbě v hořické oddací matrice

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist