logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL ERNST MAYER

Rozumný, nezaujatý čtenář se bude teď cítit přesvědčený...

Rozumný, nezaujatý čtenář se bude teď cítit přesvědčený, že zřízení tak kolosálního podniku vyžadovalo neméně vlasteneckou mysl (v originále "nicht weniger patriotischen Sinn"), jako vytrvalost a odvahu k překonání bezpočtu těžkostí, ale také připustí, že dílo, které vytrhlo nepřehledné lesní porosty odvěkému trouchnivění a přivedlo je k veřejnému užitku, pustou divočinu přeměnilo v obdělávatelnou zemi a zalidnilo ji, mnoha chudým rodinám pomohlo k vlastním kamnům (v originále "ein sicheres Herd", tj. spíše "bezpečí domácího krbu"), vůbec k práci a živobytí, které dále přineslo tím nejpohodlnějším způsobem tolik potřebné topivo až do dalekých krajů, které dřevem neoplývají, a zároveň ve městech Vídeň a Linec udrželo ceny dřeva díky šlechetné rezignaci (v originále "durch edelmüthige Resignation") v rozumných mezích, a že konečně dílo, jehož zřízení bylo spojeno s vynaložením statisíců zlatých v těžké neblahé době (v originále "in einer schweren, verhängnisvollen Zeit"), si zaslouží veřejné ocenění a vděčnost stejně tak jako vynikající místo ve vlasteneckých análech (v originále "in den vaterländischen Annalen").
Budiž toto dílo pod záštitou moudré a spravedlivé vlády (v originále "möchte es unter der schirmenden Ägide einer weisen und gerechten Regierung") vždy účinně ochráněno před zásahy jakéhokoliv druhu (v originále "gegen jede Art anmaßender Eingriffe") a kéž se vznešenému a lidumilnému původci toho všeho ještě dlouho dostává zasloužené odměny být ctěn jako opora vlasti a být milován jako dobrodinec lidstva.


Schwarzenberský plavební kanál - historie a současnost (2013), s, 40

P.S. Výrazy v závorkách tu nejsou poznámkami překladatele, nýbrž ilustrují úryvek překladu Hynka Hladíka srovnáním s některými obraty Mayerova originálu. "Vznešeným a lidumilným původcem toho všeho" je Mayerem míněn Josef II. Schwarzenberg (1769-1833).

Řeč úryvku je o Schwarzenberském plavebním kanálu a jde o závěrečné řádky prvého českého překladu (vyšel jako součást brožury "Schwarzenberský plavební kanál - historie a současnost" roku 2013 vydané nákladem Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava va Vimperku - samotné přetlumočení, z něhož v textové ukázce cituji, je dílem Hynka Hladíka a Josefa Štemberka) práce o něm z roku 1828, přičítané tu Ernestu Mayerovi, i samostatně zastoupenému na webových stranách Kohoutího kříže stejně jako inženýři Robert Baldassari a Antonín Nikendey, kteří tak činí rovněž (mám kopii osobního výtisku originálu s razítkem Baldassariho a podpisem Nikendeyovým, kde je na titulní straně chybějící jméno autora doplněno očividně pozdějším strojopisem ve znění "Güterdirektor Ernest Mayer"). Určitá potíž spočívá v tom, že tato práce bez označení autora, jejíž plný "knižní" titul zní "Beschreibung der großen Schwemm-Anstalt auf der Herrschaft Krummau in Böhmen" a podtitul v závorce uvádí, že jde o separát "Aus der allgemeinen österreichischen Zeitschrift für den Landwirth, Forstmann und Gärtner, II. Jahrgang, besonders abgedruckt." (tj. "speciálně přetištěný"),. má dataci letopočtem 1831, zatímco závěrečný řádek překladu datuje práci 29. únorem roku 1828. Hlavně ovšem je zmíněný titul v mnoha naučných slovnících (Österreichisches Biographisches Lexikon, Wurzbachův Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder) součástí bibliografie Karla Ernsta Mayera, který je synem Ernesta Mayera a jeho prvé ženy Karoliny, roz. Vlčkové. Zatímco Ernesta Mayera lexikony nezmiňují, jeho syna uvádí i česky (je tu jmenován Karel Arnošt M.) staroslavný Riegerův Slovník naučný či práce Miloslava Volfa "Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém", vydaná ke 200. jubileu založení VHS roku 1967. Syn Karl Ernst se Ernestu a Karolině Mayerovým narodil 29. září roku 1794. Kmotry mu byli Eustachius Vlček, schwarzenberský knížecí lesmistr (žil v letech 1740-1828) se svou ženou Katharinou. Karolina Mayerin, jak ji píše českokrumlovská úmrtní matrika, zemřela 14. října 1812 ve věku 39 let na "břišní vodnatelnost" (v matrice "Bauchwassersucht"), kdy bylo Karlu Ernstovi 18 let. Poté, co absolvoval lyceum v rakouském Linci, nabyl důkladného vzdělání na schwarzenberském ekonomickém institutu v rodném Krumlově. Místo našel nejprve v krumlovské důchodové pokladně (Rentenkasse). roku 1815 byl pak přidělen ke schwarzenberské účtárně ve Vídni, kde povýšil v roce 1834 na účetního. Studijními cestami po mnoha evropských zemích nabyl širokého rozhledu a zevrubné znalosti nových forem a metod pokrokového zemědělství a dokázal to zužitkovat bohatou publicistickou činností. Dolnorakouské vládní presidium ocenilo roku 1834 jeho aktivitu přijetím za člena poradní komise pro důležité komerční otázky. V roce 1842 byl Mayer, v té době už člen četných tuzemských i zahraničních společností, přemístěn jako schwarzenberský hospodářský rada do knížecí dvorské kanceláře, kde se zabýval zejména problémy hospodářského plánování a součinnosti. Od roku 1829 redigoval po dlouhá léta už zmíněný jím založený časopis Allgemeine österreichische Zeitschrift für den Landwirth, Forstmann und Gärtner. Známým ho učinila i příručka "Neuestes allgemeines deutsches Gartenbuch mi Rücksicht auf Boden und Klima oder allgemeines Handbuch des Gartenbaues (1. vydání 1827, 2. vydání 1832). Karl Ernst Mayer zemřel na zámku Schwarzenberg v bavorských Středních Frankách (Mittelfranken) 16. června roku 1858 v nedožitých 64 letech. Schwarzenberský plavební kanál zůstal tak či onak "v rodině".

- - - - -
* Český Krumlov / † Schloss Schwarzenberg, Scheinfeld (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v českokrumlovské křestní matrice
Záhlaví českokrumlovské křestní matriky (1790-1794) se záznamem o jeho narození označuje město přívlastky "svobodné", "horní" a v latině ho nazývá Boemo Crumlov
Jeho kmotrem byl schwarzenberský lesmistr Eustach Wlczek
Záznam o úmrtí matčině v českokrumlovské matrice

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist